Amazon Big Sell

अपंग गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व त्यांचे साथीदार यांना रा.प. महामंडळाच्या साधी व निमआराम बसेसमध्ये प्रवासभाडयात 100 टक्के सवलत

योजनेचे नाव : अपंग गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व त्यांचे साथीदार यांना रा.प. महामंडळाच्या साधी व निमआराम बसेसमध्ये प्रवासभाडयात 100 टक्के सवलत
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.इडीडी/ 2005/ प्र.क्र.356/ सुधार-2 दि. 19 मे 2009
योजनेचा प्रकार : अपंग गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व त्यांचे साथीदार यांना रा.प. महामंडळाच्या साधी व निमआराम बसेसमध्ये प्रवासभाडयात 100 टक्के सवलत
योजनेचा उद्देश : अपंग गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व त्यांचे साथीदार यांना रा.प. महामंडळाच्या साधी व निमआराम बसेसमध्ये सवलत
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अपंग गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व त्यांचे साथीदार
योजनेच्या प्रमुख अटी : अपंग गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व त्यांचे साथीदार यांना रा.प. महामंडळाच्या साधी व निमआराम बसेसमध्ये सवलत
आवश्यक कागदपत्रे : पुरस्कारार्थीने शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यातील संमतीपत्र .
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : अपंग गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व त्यांचे साथीदार यांना रा.प. महामंडळाच्या साधी व निमआराम बसेसमध्ये प्रवासभाडयात 100 टक्के सवलत
अर्ज करण्याची पद्धत : पुरस्कारार्थीने शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यातील संमतीपत्र संबधीत समाज कल्याण अधिकारी गट-अ. जिल्हा परिषद/ विशेष समाज कल्याण अधिकारी मुंबई शहर व उपनगर यांना सादर करावयाचे आहे.
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 1 दिवस
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित आगार
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: निरंक
Asha Transcription

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply