कर्क रोगी वैदयकीय उपचारासाठी प्र्रवास भाडयात सवलत

योजनेचे नाव : कर्क रोगी वैदयकीय उपचारासाठी प्र्रवास भाडयात सवलत
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : वाहतुक खाते परिपत्रक क्र. 59/78, दि. 1.3.1978
योजनेचा प्रकार : कर्क रोगी वैदयकीय उपचारासाठी रा.प. महामंडळाच्या बसेसमध्ये प्रवास भाडयात सवलत
योजनेचा उद्देश : रा.प. महामंडळाच्या साध्या व बसेसमध्ये 50 टक्के प्रवास भाडयात सवलत
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : कर्क रोगी
योजनेच्या प्रमुख अटी : रा.प. महामंडळाच्या साध्या व बसेसमध्ये 50 टक्के प्रवास भाडयात सवलत
आवश्यक कागदपत्रे : सिव्हिल सर्जन किंवा स्थानिक वैदयकीय अधिकारी यांनी दिलेले प्रमाणपत्र
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : कर्क रोगी वैदयकीय उपचारासाठी रा.प महामंडळाच्या साध्या बसेसमध्ये 50 टकके प्रवास भाडयात सवलत
अर्ज करण्याची पद्धत : विदयार्थ्यांनी दिलेल्या विहित नमुन्यातील प्रमाणीत दाखल्यानुसार बसस्थानक प्रमुख पडताळणी करुन , तसेच बसस्थानक प्रमुख सवलतीची टक्केवारी प्रमाणीत करुन सदर अर्जावर नोंद करतात.
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 1 दिवस
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित आगार
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: निरंक

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply