Amazon Big Sell

ग्रामोद्योग वसाहत योजना

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : ग्रामोद्योग वसाहत योजना
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय , मुंबई ,यांचेकडील शासन निर्णय क्र.केव्हिबी-२००२/(७०७५) उद्योग-६ दिनांक २४/४/२००२.
योजनेचा प्रकार :
योजनेचा उद्देश : ग्रामीण कारागीरांच्या उद्योगांना स्थैर्य मिळण्याच्या उद्देशाने अधुनिक उत्पादनांसाठी ,जमीन, शेड बांधकाम,वीज, पाणी,रस्ते, इ. सुविधा एकत्रिात उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या व राज्य शासनाच्या सहकार्याने राज्यात ग्रामोद्योग वसाहती उभारण्याचे निश्चित केले आहे.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी
योजनेच्या प्रमुख अटी : शासन निर्णय क्र. केव्हिबी-२००२/(७०७५) उद्योग-६ दिनांक २४/४/२००२ च्या शासन निर्णयानुसार.
आवश्यक कागदपत्रे :
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : कॉमन फॅसिलीटी सेंटरमध्ये प्रामुख्याने प्रशिक्षण,कच्चा माल पुरवठा, उत्पादित मालांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, उद्योजकांना कॉमन सुविधेमधून वर्कशॅप टाकून सवलतीच्या दराने मशीन देखभाल ,मशीन दुरूस्तीच्या सेवा उपलब्ध करून देणे.
अर्ज करण्याची पद्धत : मंडळामार्फत .
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : मंडळाचे मुख्य कार्यालय व जिल्हा कार्यालये .
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.mskvib.org
Asha Transcription

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply