Amazon Big Sell

ठिबक योजना

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासननिर्णय क्र/सुसिंयो-2015/प्र.क्र.284/4-अे,दि.31 ऑगस्ट,2015
योजनेचा प्रकार : योजनांतर्गत योजना
योजनेचा उद्देश :
 • 1. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सुक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे.
 • 2. जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे .
 • 3. कृषी उत्पादन आणि पर्यायाने शेतक-यांच्या एकुण उत्पन्नात वृध्दी करणे .
 • 4. समन्वयीत पध्दतीने विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे .
 • 5. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषि व फलोद्यानाचा विकास करण्यासाठी सुक्ष्म सिंचन पध्दती विकसीत करणे, त्याची वृध्दी व प्रसार करणे .
 • 6. कुशल व अर्धकुशल बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्वप्रवर्गातील शेतक­यांसाठी लागू
योजनेच्या प्रमुख अटी :
 • 1. शेतक-याच्या नावे मालकी हक्काची जमिन असावी
 • 2. शेतक-याकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असावी
 • 3. विद्युत पंपाकरीता कायमस्वरुपी विद्युत जोडणी असावी.
 • 4. राष्ट्रीयकृत / शेदुल्द बíकेत खाते असावे.
आवश्यक कागदपत्रे :
 • “1. संच बसविण्यात येणा-या क्षेत्राचा 7/12 उतारा
 • 2. मालकी हक्कासंदर्भातील 8/अ खाते उतारा
 • 3. ङच्र्क्रच् सुविधा असलेल्या बँक पासबूकाच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स प्रत
 • 4. शेतक-याच्या आधारकार्ड ची झेरॉक्स प्रत “
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : योजनेंतर्गत बसविलेल्या सुक्ष्म सिंचन संचासाठी केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या अनुदान प्रमाणानुसार अनुदान स्वरुपात लाभ देणे
अर्ज करण्याची पद्धत :

  “ई-ठिबक” ऑनलाइन प्रणालीव्दारे

  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 95 दिवस
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : “सबंधित जिल्हयातील तालुका कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी”
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: ” ऑनलाईन अर्ज करण्याचे संकेत स्थळ www.mahaagri.gov.in या संकेतस्थळावरील “ ई-ठिबक ” आज्ञावली “

  संपर्क-

  शासकीय योजनांसंदर्भात आपल्याला अतिरिक्त माहिती हवी असल्यास कृपया “विभागनिहाय डिरेक्टरी” मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित तालुका / जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.

  या संकेत स्थळाच्या वापराच्या अनुषंगाने उद्भवणाऱ्या तांत्रिक अडचणींबाबत कॉल सेंटरचे प्रतिनिधी तुम्हाला मदत करतील.

  दूरध्वनी क्रमांक: ०२२-४०२९३०००

  Check Also

  इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

  इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

  Leave a Reply