Asha Transcription

दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचा गट वाटप करणे

नाविन्यपुर्ण योजना – ०६/०४/०२ दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचा गट वाटप करणे (दुध उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेले पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर व अहमदनगर जिल्हे वगळता )

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : नाविन्यपुर्ण योजना – ०६/०४/०२ दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचा गट वाटप करणे (दुध उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेले पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर व अहमदनगर जिल्हे वगळता )
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. राज्ययो-२०१२/प्र.क्र.१५९/पदुम-४, मंत्रालय, मुंबई-३२.
योजनेचा प्रकार : वैयक्तिक लाभाची योजना
योजनेचा उद्देश : राज्यातील ग्रामीण भागात दुग्धोत्पादनास चालना देणे व रोजगार निर्मीती यासाठी
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती /आदिवासी जमाती
योजनेच्या प्रमुख अटी :
 • १. लाभधारकास ६/४/२ दुधाळ जनावरांचा गट खरेदी आणि शासनाने निश्चित केलेल्या आराखडयाप्रमाणे गोठा व चारा शेडचे बांधकाम करणे बंधनकारक आहे.
 • २. एकुण निवड करावयाच्या लाभधारकांमध्ये ३ टक्के विकलांग व ३० टक्के महिला लाभार्थी समावेश राहील.
 • ३. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या गटातील गायी/म्हशी, पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांना पाठपुरावा/ योजना मूल्यांकनासाठी आवश्यक त्या वेळेस उपलब्ध करून देणे.
 • ४. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले गायी/म्हशी आजारी पडल्यास अथवा पशुवैद्यकाची गरज पडल्यास नजिकच्या पशुवैद्यकिय दवाखान्यात घेऊन जाणे, व त्यांच्या सल्यानूसार उपचार करून घेणे
 • ५. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले गायी/म्हशी ३ वर्षे योग्य रितीने सांभाळणे व त्यापासून व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे. या दरम्यान विमा काढलेल्या जनावरांचा विम्याचा बिल्ला कानातून पडल्यास त्याबाबत त्वरीत बँक/ विमा कंपनी/पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांना कळविणे आवश्यक आहे.
 • ६. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले गाय/म्हैस मृत पावल्यास नजिकच्या पशुवैद्यकिय दवाखान्यास सूचित करून मृत जनांवराचे शवविच्छेदन करून घेणे व मिळणाऱ्या विमा रकमेतून गाय/म्हैस खरेदी करणे बंधनकारक राहील.
 • ७. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या गायी/म्हशींना साथीच्या रोगांपासून संरक्षण मिळण्यासाठी वेळोवेळी लसीकरण करून घेण्याची जबाबदारी लाभार्थीची राहील.
 • ८. योजनेतील गायी/म्हशी, काही कारणाने (असाध्य आरोग्य तक्रार) नाईलाजास्तव विकणे गरजेचे असल्यास पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकारी यांचे परवानगी शिवाय विकता येणार नाही.
 • ९. लाभधारक पती/पत्नीपैकी कोणीही शासकीय/निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवानिवृत्त नाही, अथवा पदाधिकारी नसावेत.
 • १०. लाभधारकास दुधाळ जनावरांचा गट वाटप योजनेचा लाभ यापूर्वी मिळालेला नसावा.
 • ११. या योजनेमध्ये देण्यात आलेल्या दुधाळ जनावरांचा गट वनक्षेत्रात चराईसाठी सोडू नये आणि वन व पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
आवश्यक कागदपत्रे :
 • १. फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत
 • २. ७/१२ व ८-अ उतारा आणि ग्रामपंचायत नमुना नं. ८
 • ३. प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित सत्यप्रत
 • ४ जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत
 • ५ बचत गट सदस्य असल्यास प्रमाणपत्र
 • ६. रोजगार-स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नांव नोंदणी कार्डाची सत्यप्रत.
 • ७. अपत्य दाखला (ग्रामपंचायत यांचा)
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
 • अ) ६ दुधाळ जनांवरे प्रकल्पाची एकुण किंमत- रु.३३५१८४/-
 • ब) ४ दुधाळ जनांवरे प्रकल्पाची एकुण किंमत- रु.१७०१२५/-
 • क) २ दुधाळ जनांवरे प्रकल्पाची एकुण किंमत -रु. ८५०६१/-
 • सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्रकल्प किंमतीच्या ५० त्न अनुदान आणि अनुसूचित जाती /आदिवासी जमाती साठी प्रकल्प किंमतीच्या ७५ % अनुदान देय राहील.
अर्ज करण्याची पद्धत : नजिकचा पशुवैद्यकिय दवाखाना व पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समितीकडे अर्ज करावा लागेल.
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : ९० दिवस
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
 • १.पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती
 • २.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद,
 • ३.जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सुविधा उपलब्ध नाहीत.
Asha Transcription

About admin

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply

Your email address will not be published.