धर्मादाय रुग्णालयात / वैद्यकीय केंद्रात निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी मोफत व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार देणेबाबत योजना.

योजनेचे नाव :धर्मादाय रुग्णालयात / वैद्यकीय केंद्रात निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी मोफत व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार देणेबाबत योजना.
योजने बद्दलचा शासन निर्णय :महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० चे कलम ४१ क क अंतर्गत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका (पीआयएल) क्र.३१३२/२००४ मध्ये क्र. १७ ऑगस्ट, २००६ रोजीच्या अंतरिम आदेशानुसार मंजूर केलेली योजना. सदर रिट याचिकेवर दि.१५ एप्रिल, २००९ रोजी अंतिम आदेश निर्गमित झालेले आहेत.
योजनेचा प्रकार :वैद्यकीय.
योजनेचा उद्देश :गरीब रुग्णांना मोफत व दुर्बल घटकातील रुग्णांना सवलतीच्या दराने धर्मादाय रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार उपलब्ध होणे.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :गरीब रुग्ण व दुर्बल घटकातील रुग्ण.
योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • गरीब रुग्ण- ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. ५०,०००/- पर्यन्त आहे.
  • दुर्बल घटकातील रुग्ण – ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु.१,००,०००/- पर्यन्त आहे.
आवश्यक कागदपत्रे :शिधापत्रिका / तहसीलदार यांचेकडील उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र / दारिद्र्यरेषेखालील पत्रिका.
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :गरीब रुग्णांना मोफत व दुर्बल घटकातील रुग्णांना सवलतीच्या दराने संबंधित धर्मादाय रुग्णालयात उपलब्ध असलेले वैद्यकीय उपचार प्राप्त होणे.
अर्ज करण्याची पद्धत :संबंधित धर्मादाय रुग्णालयात आवश्यक त्या कागदपत्रासहित परस्पर अर्ज दाखल करणे.
१०अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :——-
११संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :संबधीत जिल्हाचे सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय.
१२Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:टीप:- धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या e-governance या कार्यक्रमांतर्गत हॉस्पिटल module go-live झालेले असून charity.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर धर्मादाय रुग्णालयासंबंधित माहिती उपलब्ध होत आहे.

Check Also

इयत्ता 10 वी पर्यंतचे सर्वांना मोफत शिक्षण

सर्वांना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : इयत्ता 10 वी पर्यंतचे …

संस्कृत शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या

संस्कृत शिक्षण  शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : संस्कृत …

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : प्राथमिक शिक्षकांच्या …

पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील अध्यापकांच्या व अध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांचे पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत …

Leave a Reply