प्रधानमंत्री आवास योजना.

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : प्रधानमंत्री आवास योजना.
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : क्र.प्रआयो 2015/प्र.क्र110/गृनिधो-2.दि. 9 डिसेंबर 2015.
योजनेचा प्रकार : योजनेंतर्गत
योजनेचा उद्देश : घरकुले उपलब्ध करण्याबाबत.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकासाठी.
योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1.स्वत:चे नावे पक्के घर भारतात कोठेही नसावे.
  • 2. वार्षिक उत्पन्न रुपये 3 लाख पेक्षा अधिक नसावे.
आवश्यक कागदपत्रे : वरील अटींबाबत स्वयंघोषित प्रमाणपत्रे.
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : घरकुल.
अर्ज करण्याची पद्धत : नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थे मार्फत.
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अंदाजे 2 ते 3 महिने.
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था.
  • सहसचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय. दुरध्वनी क्र.22048350.सहसचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय. दुरध्वनी क्र.22048350.
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply