Home / Yogasan / भुजंगासन

भुजंगासन

7. भुजंगासन

पुढे सरका आणि छातीला वर उंचवा जणू एक फणा काढलेला नाग. या अवस्थेत तुम्ही तुमचे हाताचे कोपर वाकवू शकता, खांदे हे कानापासून दूर ठेवा. वर पहा. या योगमुद्रेच्या तणावामध्ये दृढ कसे व्ह्यल? श्वास घेताना छाती हळुवार पुढे आणा. आणि श्वास सोडताना नाभी खाली ढकला. पायाची बोटे खाली सरळ करा. तुमच्या कडून जेवढे शरीर खेचले जाते तेवढेच खेचा, त्याच्या पेक्षा जास्त खेचू नका.

Check Also

प्राण मुद्रा

प्राण मुद्रा

प्राण मुद्रा कृति – प्रथम करंगळी व त्याचे शेजारजे बोट हे अंगठयाचे मुळाशी लावून त्यावर …

अपानमुद्रा

अपानमुद्रा

अपानमुद्रा कृति – या मुद्रेमध्ये आपण मधली दोन बोटे अंगठयाचे मुळाशी टेकवून मधल्या बोटावर अंगठयाने …

jalodarnashak mudra

जलोदरनाशक मुद्रा

कृति – प्रथम आपली करंगळी अंगठयाचे मुळाशी टेकवावी. – अंगठयाने करंगळीवर हलका दाब द्यावा. – …

varun mudra

वरूण मुद्रा

कृति – प्रथम आपले सर्वात छोटे बोट म्हणजे करंगळी, याचा अग्रभाग अंगठयाचे अग्रभागी सावकाश टेकवावा. …

Leave a Reply