महाराष्ट्राचे जैव तंत्रज्ञान धोरण -2001

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : महाराष्ट्राचे जैव तंत्रज्ञान धोरण -2001
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : उ.ऊ.व का.वि. शासन निर्णय क्र. बीटीपी-2008/प्र.क्र.1608/उद्योग-2, दिनांक 10 फेब़ुवारी, 2009.
योजनेचा प्रकार : योजनेतर
योजनेचा उद्देश :
 • • राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रचलित हवामानात सुयोग्य,अधिक उत्पादन देणारी तसेच अवर्षण व किड प्रतिबंधक पिके शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देणे.
 • • भारतातील तसेच कटीबंधीय व उप कटीबंधीय भागात सर्वसाधारणपणे माहित असलेल्या रोगांचा मुकाबला करण्यासाठी परवडणा-या व किफायतशीर औषधी व साधने यांचा विकास करणे व रोगांचे प्राबल्य कमी करणे.
 • • नागरी भागातील टाकाऊ पदार्थ तसेच औद्योगिक क्षेत्रामधून सोडण्यात येणारे रासायनिक द्रव यांची आधिक चांगल्या प्रकारे विल्हेवाट लावणे तसेच जलस्त्रोतांच्या शुध्दिकरणासाठी स्वस्त व प्रभावी तंत्रज्ञान विकसित करणे.
 • • राज्यातील ग्रामीण भागातील उत्पन्न वाढविण्यासाठी जैविक पध्दतीने पशुधन-विकास करणे.
 • • जैविक पध्दतीने सागरी संपत्ती सुधारणे व मत्स्यव्यवसायातील उत्पादकता वाढविणे.
 • • आंतरराष्ट्रीय दर्जाची नवीन उत्पादने विकसित करुन औषधी वनस्पती व पारंपारिक औषध उपचार पध्दतींचे मुल्य व उपयुक्तता वाढविणे.
 • • पशुसंवर्धन व कुक्कुटपालन यापासून अधिक फायदा होण्यासाठी व नुकसानीस प्रतिबंध करण्यासाठी जनावरांचे रोगनिदान आणि लसींचा विकास व वापर करणे.
 • • खाद्य व चारा उपलब्धता वाढविणे व प्रक्रीया करणे.
 • • राज्यात सर्वसाधारणपणे आहार निर्भयता सुधारणे.
 • • चांगले आरोग्य आणि चांगल्या पर्यावरणाच्या माध्यमातून जीवनात गुणात्मक सुधारणा करणे.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
योजनेच्या प्रमुख अटी :
 • खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानासाठी विविध परिमाणांकरीता – निकष आणि अटी व शर्तीबाबत.
 • 1) अर्जदाराची अर्हता :-
 • 1.1 खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्योग, उद्यान स्थापन करणाऱ्या संस्थांची घटना मालकी, नोंदणीकृत भागीदारी संस्था / खाजगी मर्यादित कंपनी/सार्वजनिक मर्यादित कंपनी/सहकारी संस्था अथवा ट्रस्ट यापैकी असावी.
 • 1.2 जैव तंत्रज्ञान उद्यानाकरीता विहित केलेल्या निकष आणि अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यासाठी उद्यानाच्या व्यवस्थापनाबाबत कायदेशीर जबाबदार संस्था, उद्यानाचे प्रवर्तक किंवा विकासक अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
 • 2. खाजगी क्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांच्या विविध परिमाणांचे-निकष
 • क्र. पायाभूत सोयी सुविधांचे परीमाण निकष
  1 जमीन/बांधकाम क्षेत्रफळ
 • अ) माहिती तंत्रज्ञान उद्यानासाठी ‍ किमान 2 एकर जमीन किंवा किमान 20,000 चौ. फूट एवढे बांधकाम क्षेत्रफळ जैव तंत्रज्ञान उद्योग आणि त्यांना पुरवावयाच्या पूरक सेवांसाठी आवश्यक आहे.
 • आ) जैव तंत्रज्ञान उद्यानासाठी आवश्यक किमान बांधकाम क्षेत्रफळ(20,000 चौ.फूट) किंवा किमान (दोन एकर) या निकषाच्या पूर्ततेसाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (Additional FSI) / विकास हक्काचे हस्तांतरासह (TDR)/Free of areas विचारात न घेता फक्त मूळ चटईक्षेत्र निर्देशकांच्या माध्यमातून जैव तंत्रज्ञान उद्यानाचे सदरील निकष पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
2 बांधकाम क्षेत्राचे विनियोजन/ वापर
 • एकूण बांधकाम क्षेत्रफळाच्या किमान 90 टक्के बांधकाम क्षेत्रफळ जैव तंत्रज्ञान उद्योग आणि कमाल 10 टक्के बांधकाम क्षेत्रफळ (वाहनतळाची जागा वगळून) अनुषंगिक/पुरक सेवा सुविधांसाठी वापरणे बंधनकारक आहे.
 • जैव तंत्रज्ञानाशी संबंधित पुरक सेवांसाठी जास्तीत जास्त 10 टक्के बांधकाम क्षेत्र (एकूण बांधकाम क्षेत्रफळापैकी) वापरण्यात येईल. अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र विकासकाकडून घेण्यात येईल.
3 विद्युत पुरवठा व्यवस्था व क्षमता खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानांत स्थापन होणाऱ्या घटकांची विद्युत पुरवठा मागणी लक्षात घेऊन स्वतंत्र सबस्टेशन उद्यानांच्या आवारात उभारणे आवश्यक असून विकासकांना या साठी विद्युत पुरवठा संस्थेकडून उदा.MSEDCL/रिलायन्स एनर्जी/टाटा पॉवर यांचेकडून हमीपत्र / मंजूरी पत्र घ्यावे लागेल. सदर वीज सबस्टेशनला वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या नजीकच्या स्त्रोत्रातून समर्पित विद्युत पुरवठा वाहिनीच्या माध्यमातून उद्यानाच्या प्रवर्तकास वीज पुरवठा प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
4 राखीव विद्युत पुरवठा व्यवस्था(Standby Electricity)
 • वरील मुद्दा क्र. 3 प्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण विद्युत पुरवठा क्षमतेच्या किमान 30 टक्के एवढी राखीव विद्युत निर्मितीची व्यवस्था प्रवर्तकास करणे बंधनकारक आहे.
 • खाजगी जैव तंत्रज्ञान उभारणीस विहित करण्यात आलेले निकष अटी व शर्तीनुसार उद्यानास लागणाऱ्या एकूण विजेच्या 30 टक्के इतक्या राखीव वीज निर्मिती DG सेटच्या माध्यमाजून व्यवस्था करण्याची अट लक्षात घेता DG सेट खरेदीवरील जकात कर माफी अनुज्ञेय राहील.
5 जोडणी क्षमता (Connectivity)
 • 1. जैव तंत्रज्ञान उद्यानात सॅटलाईट अर्थ स्टेशन उपलब्ध असल्यास जोडणीच्या क्षमतेची मर्यादा लागू राहणार नाही अन्यथा किमान 5.0 Mbps क्षमतेची ओएफसी जोडणी पुरविणे आवश्यक आहे.
 • 2. उद्यानाच्या आवारात दोन जोडणी सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीच्या एक्सचेंजची आवश्यकता नाहीत. तथापि, उद्यानामध्ये लास्ट माईल कनेक्टीव्हीटी (Last Mile Connectivity) उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच इंटरनॅशनल कनेक्टीव्हीटी गेट वे (Gateway for International Connectivity) उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता आहे
6 वाहनतळ (पार्कींगसाठी) जैव तंत्रज्ञान उद्यानाच्या एकूण बांधकाम क्षेत्राच्या अनुषंगाने प्रति 100चौ.मीटर बांधकाम क्षेत्रासाठी एक वाहन या परिमाणाने वाहनतळ क्षमता उद्यानात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
7 प्रदुषण नियंत्रण-हवा, पाणी व घनकचरा व्यवसाय विकासकाने महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ /पर्यावरण विभागाकडून आणि स्थानिक प्राधिकरणाकडून प्रदुषण नियंत्रणासाठी केलेल्या व्यवस्थापनेबाबतची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
8 पाण्याची मागणी विकासकाने जैव तंत्रज्ञान उद्यानामध्ये /उद्योजकांना /घटकांना त्यांचे आवश्यकतेनुसार /मागणीनुसार पाणी पुरवठयाची सोय करणे आवश्यक आहे. पुरेशा पाणी पुरवठयाकरीता स्थानिक प्राधिकरणाकडून विकासकास उपलब्धतेविषयी प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.
9 सामुहिक सुविधा जैव तंत्रज्ञान उद्यानात हवा, पाणी, घन कचरा निर्जंतूक करण्याची यंत्रणा तसेच किटकापासून बचावासाठी कायमस्वरुपी यंत्रणा उभारणी करणे आवश्यक राहील.
आवश्यक कागदपत्रे :
 • 1. जैव तंत्रज्ञान उद्यानासाठी इरादापत्र
 • 1. अर्जदार संस्थेच्या घटनेबाबतचे (Constitution) दस्तऐवज.
 • 2. जागेचे दस्तऐवज (7/12)/ अर्जदार जमिनीचा मालक -नसल्यास
 • अ. जमिनधारकाशी केलेला करारनामा.
 • ब. जागेचे ताबापत्र.
 • 3. रु. 5000/- शुल्क भरणा केल्याचे चलन.
 • 4. सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेला बांधकाम आराखडा (Approvad Building Plan) / स्थानिक संस्थेकडील/मुंबई महानगर पालिकेकडील इंटोमेशन ऑफ डिसऍ़प्रुव्हल (IOD – Intimation of Disapproval)/ सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम सुरु करण्यास (Commencement Certificate) दिलेली परवानगी.
 • 5. प्रमाणित वास्तुविशारद यांचे बांधकाम क्षेत्राबाबतच्या जैव तंत्रज्ञान व इतर प्रयोजनासाठी वापरावयाच्या क्षेत्राच्या विगतवारीचे प्रमाणपत्र.
 • 6. वीज पुरवठा क्षमता, समर्पित विद्युत वाहिनी व्यवस्था, जोडणी (Last mile Conectivity) व्यवस्था, राखीव विद्युत -निर्मिती व्यवस्था, इ. बाबतचे संबंधित पुरवठादार यंत्रणाचे अर्जात –नमूद केल्यानुसार पूरक दस्तऐवज.
 • 7. विहित नमुन्यातील शपथपत्र.
 • 8. विकासक संस्थेच्या प्रकल्पाची माहिती विहित नमुन्यात.
 • 9. विकास संस्थेचे नेटवर्थ (C.A. Certified) प्रमाणीत करून
 • 2. जैव तंत्रज्ञान उद्यानासाठी De-novo इरादापत्र*********
 • 1. इरादापत्र व मुदतवाढीच्या प्रती.
 • 2. रु. 5000/- शुल्क भरणा केल्याचे चलन.
 • 3. सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेला बांधकाम आराखडा (Approvad Building Plan) / स्थानिक संस्थेकडील/मुंबई महानगर पालिकेकडील इंटोमेशन ऑफ डिसऍ़प्रुव्हल (IOD – Intimation of Disapproval)/ (Commencement Certificate) दिलेली परवानगी. /Occupation Certificate.
 • 4. प्रमाणित वास्तुविशारद यांचे बांधकाम क्षेत्राबाबतच्या जैव तंत्रज्ञान व इतर प्रयोजनासाठी वापरावयाच्या क्षेत्राच्या विगतवारीचे प्रमाणपत्र.
 • 5. वीज पुरवठा क्षमता, समर्पित विद्युत वाहिनी व्यवस्था, जोडणी (Last mile Conectivity) व्यवस्था, राखीव विद्युत -निर्मिती व्यवस्था, इ. बाबतचे संबंधित पुरवठादार यंत्रणाचे अर्जात –नमूद केल्यानुसार पूरक दस्तऐवज.
 • 6. विहित नमुन्यातील शपथपत्र.
 • 3. जैव तंत्रज्ञान उद्यानासाठी स्थायी नोंदणी
 • अ) इरादापत्राच्या आधारे नोंदणीसाठी :-
 • 1. सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम पूर्ण झाल्या बाबत (Building Completion Certificate) दिलेले प्रमाणपत्र / सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम राहण्यांस योग्य असल्या बाबत (Occupancy Certificate)पूर्ण झाल्याबाबत दिलेले प्रमाणपत्र.
 • 2. रु. 5000/- शुल्क भरणा केल्याचे चलन.
 • 3. सनदी वास्तुविशारद यांचे बांधकाम क्षेत्राबाबतच्या जैव तंत्रज्ञान व इतर प्रयोजनासाठी व प्रत्यक्ष वापरात असलेल्या क्षेत्राच्या विगतवारीचे प्रमाणपत्र.
 • 4. वीज पुरवठा क्षमता, समर्पित विद्युत वाहिनी व्यवस्था, जोडणी (Last mile Conectivity)व्यवस्था, राखीव विद्युत -निर्मीती व्यवस्था, इ. बाबतचे संबंधित पुरवठादार यंत्रणाचे अर्जात –नमूद केल्यानुसार पूरक दस्तऐवज.
 • 5. जैव तंत्रज्ञान घटकांची जागे बाबत केलेल नोंदणीचे दस्तावेज व सक्षम प्राधिकारीने दिलेले जै.तं/जै.तं सं.से घटकाचे इरादापत्र/नोंदणीपत्र.
 • 6. विहित नमुन्यातील शपथपत्र.
 • ब) थेट नोंदणीकरीता खालील कागदपत्रे :
 • 1) विहित नमून्यातील अर्ज
 • 2) सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम पूर्ण झाल्या बाबत (Building Completion Certificate) दिलेले प्रमाणपत्र / सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम राहण्यांस योग्य असल्या बाबत (Occupancy Certificate)पूर्ण झाल्य्या बाबत दिलेले प्रमाणपत्र.
 • 3) रु. 5000/- शुल्क भरणा केल्याचे चलन.
 • 4) सनदी वास्तुविशारद यांचे बांधकाम क्षेत्राबाबतच्या जैव तंत्रज्ञान व इतर प्रयोजनासाठी व प्रत्यक्ष वापरात असलेल्या क्षेत्राच्या विगतवारीचे प्रमाणपत्र.
 • 5) वीज पुरवठा क्षमता, समर्पित विद्युत वाहिनी व्यवस्था, जोडणी (Last mile Conectivity)व्यवस्था, राखीव विद्युत -निर्मीती व्यवस्था, इ. बाबतचे संबंधित पुरवठादार यंत्रणाचे अर्जात –नमूद केल्यानुसार पूरक दस्तऐवज.
 • 6) जैव तंत्रज्ञान घटकांची जागे बाबत केलेल नोंदणीचे दस्तावेज व सक्षम प्राधिकारीने दिलेले जै.तं/जै.तं सं.से. घटकाचे इरादापत्र/नोंदणीपत्र.
 • 7) अर्जदार संस्थेच्या घटनेबाबतचे (Constitution) दस्तऐवज.
 • 8) जागेचे दस्तऐवज (7/12)/ अर्जदार जमिनीचे मालक –नसल्यास
 • अ. जमिनधारकाशी केलेला करारनामा.
 • ब. जागेचे ताबापत्र.
 • 9) विहित नमुन्यातील शपथपत्र
 • 4. खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानाला अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक :-
 • 1. छाननी शुल्क रु. 5000/- अदा केल्याची पावती/
 • 2. उद्योग संचालनालयाकडून प्राप्त केलेल्या इरादापत्राची प्रत.
 • 3. सक्षम प्राधिकरणांने माहिती तंत्रज्ञान वापरासाठी मंजूर केलेला बांधकाम आराखडा.
 • 5. खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानांना दिलेल्या इरादा पत्र/ नोंदणी प्रमाणपत्रातील नाव/ बांधकाम क्षेत्रफळ इ. संदर्भात सुधारणा
 • 1. उद्योग संचालनालयाकडून प्राप्त केलेल्या इरादापत्राची प्रत.
 • 2. छाननी शुल्क रु. 5000/- अदा केल्याची पावती/
 • 3. सक्षम प्राधिकरणांने मंजूर केलेला सुधारित बांधकाम आराखडा.
 • 4. नावात अथवा व्यवस्थापनात बदल करावयाचा असल्यास तसे त्यासंबंधीचे कंपनीचा ठराव.
 • 6. खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानांना दिलेल्या इरादा पत्राची मुदतवाढ
 • 1. छाननी शुल्क रु. 5000/- अदा केल्याची पावती/.
 • 2. उद्यानाच्या ईमारतीच्या बांधकामाच्या प्रगतीबाबत सनदी वास्तुरचनाकाराचे प्रमाणपत्र व बार चार्ट (Bar Chart).
 • 3. सहामाही प्रगती अहवाल.
 • 4. कंपनी नेट वर्थ व ताळेबंद.
 • 5. विकासकाने कंपनीची प्रकल्पाची माहिती.
 • 6. विहित नमुन्यातील शपथपत्र.
 • 7. जैव तंत्रज्ञान/ जैव तंत्रज्ञान संबंधित सेवा घटकांना मुद्रांक शुल्क सवलत पात्रता प्रमाणपत्र
 • 1. विहीत नमुन्यात नोंदलेले प्रतिज्ञापत्र.
 • 2. उद्योग नोंदणीची सत्यप्रत / अथवा अन्य ग्राहय नोंदणीची सत्यप्रत.
 • 3. खरेदी करावयाच्या जागेचा अलिकडचा 7/12 उतारा. (माहिती तंत्रज्ञान उद्यान/म.औ.वि.मं च्या जागेकरिता आवश्यक नाही) /खरेदी करावयाच्या जागेचा नकाशा. (माहिती तंत्रज्ञान उद्यान जागेकरिता आवश्यक नाही)/ जागेच्या बांधीव मिळकत खरेदीसाठी साठेखताची सत्यप्रत किंवा म.औ.वि.मं / जैव तंत्रज्ञान उद्यान वाटप पत्र/ जागेच्या बांधीव मिळकतीच्या खरेदीखताच्या मसुदयाची प्रत.
 • 4. नियोजित उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल.
 • 5. खरेदी करावयाच्या जागेत करावयाच्या नियोजित बांधकामाचा नकाशा.
 • 6. बँकेच्या / वित्तीय संस्थेच्या गहाणखतासाठी कर्ज मंजुरी आदेशाची सत्यप्रत.
 • 7. माहिती तंत्रज्ञान उद्यान/ एमआयडीसी बाहेरील उद्योगांनी स्थानिक नगरपरिषद, महानगरपालिका अथवा नगररचना विभागाचा प्रादेशिक नगररचना आराखडयाप्रमाणे झोनिंग दाखला सादर करावा किंवा औद्योगिक बिनशेती दाखला
 • 8. मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत मिळण्यासाठीच्या अर्जावर स्वाक्षरी करणा-या व्यक्तीला प्राधिकृत केल्याबाबत संचालक मंडळाचा ठराव, मुखत्यारपत्राची सत्यप्रत.
 • 9. जैव तंत्रज्ञान व जैव तंत्रज्ञान संबंधित सेवा घटक म्हणून उद्योग संचालनालयाचे प्राधिकृत अधिकाऱ्या कडून इरादापत्र/नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे
 • 10. जैव तंत्रज्ञान/ जैव तंत्रज्ञान संबंधित सेवा घटकांना विद्युत शुल्क सवलत पात्रता प्रमाणपत्र
 • 1. विहीत नमुन्यात नोंदलेले प्रतिज्ञापत्र
 • 2. जागेचा दस्ताऐवज, सेल डीड किंवा लीज डीड.
 • 3. अर्जदार संस्थेच्या घटनेबाबतचे (Constitution) दस्तऐवज
 • 4. नियोजित उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल
 • 5. विद्युत शुल्क माफीची सवलत मिळण्यासाठीच्या अर्जावर स्वाक्षरी करणा-या व्यक्तीला प्राधिकृत केल्याबाबत संचालक मंडळाचा ठराव, मुखत्यारपत्राची सत्यप्रत
 • 6. पॉवर सँक्शन लेटर
 • 7. 3 महिन्याचे वाज बील
 • 8. घटक सुरु असल्याचे कागदपत्र/कार्यादेश प्रत (Work Order Copy)
 • 9. इएलपी-1 फॉर्म
 • 10. घटकाचे नोंदणी प्रमाणपत्र
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
 • 1 उच्च दर्जाची उत्पादने निर्माण करणाऱ्या जैव तंत्रज्ञान उद्योगांना औद्योगिक वीजदर लागू करण्यात येईल. हा लाभ नवीन व जुन्या कंपन्यांनाही लागू करण्यात येईल. याशिवाय कृषी-जैव तंत्रज्ञान उद्योगांना कृषी दराने वीज पुरविण्यात येईल. सर्व जैव तंत्रज्ञान उद्योगांना वैधानिक वीज कपातीपासून सूट देण्यात येईल.
 • 2 जैव तंत्रज्ञान उद्योगांना विद्युतकर भरण्यापासून सुट देण्यात येईल. या उद्योगांना राज्यात सर्वत्र नीजी वापरासाठी वीज निर्मीती करता येईल. राज्य सार्वजनिक उपक्रम वा त्यांची संयुक्त कंपनी यांना राज्यातील जैव तंत्रज्ञान पार्क्ससाठी “इंडिपेंडंट पॉवर प्रोडयुसर्स” स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात येईल.
 • 3 जैव तंत्रज्ञान उत्पादनांवर विक्रीकराचे/ मूल्यवर्धित कराचे दर राष्ट्रीय पातळीच्या शक्ती प्रदत्त समितीच्या शिफारशीनुसार ठरविण्यात येतील. जैव तंत्रज्ञान उत्पादनांची व्याख्या केंद्र शासनाने ठरविल्यानुसार अथवा राज्य शासनाने नेमलेल्या टास्क फोर्सच्या सल्ल्याने ठरविण्यात येईल.
 • 4 नवीन सामुहिक प्रोत्साहन योजना,2001 अंतर्गत ‘ड’+ आणि विना उद्योग जिल्हा वर्गीकरण असलेल्या क्षेत्रातील जैव तंत्रज्ञान घटकांना त्या क्षेत्रासाठी लागू असणारी प्रोत्साहने देण्यात येतील व राज्यातील इतर कोणतेही वर्गीकरण असलेल्या क्षेत्रातील जैव तंत्रज्ञान घटकांना ‘ड’ वर्गीकरण असलेल्या क्षेत्रातील प्रोत्साहने लागू करण्यात येतील. यात लघु जैव तंत्रज्ञान उद्योगांना भांडवली प्रोत्साहन , ऑक्ट्रॉय परतावा आदिंचा समावेश असेल.
 • 5 सामुहिक प्रोत्साहन योजना, 2001 अंतर्गत क, ड,ड+ आणि विना उद्योग जिल्हयातील सर्व घटकांना नवीन जैव तंत्रज्ञान घटकांसह अस्तित्वातील घटकांचे विस्तारीकरण यांना स्टँप डयुटी व नोंदणी फी भरण्यापासून सूट देण्यात येईल्. इतर भागांत सार्वजनिक उपक्रमांनी विकसित केलेल्या जैव तंत्रज्ञान घटकांनाही हा लाभ देण्यात येईल. खाजगी क्षेत्रातील जैव तंत्रज्ञान पार्कमध्ये स्टँप डयुटी व नोंदणी फी भरण्यात 50% सूट देण्यात येईल. जैव तंत्रज्ञान कंपन्यांचे एकत्रीकरण झाल्यास त्यामुळे मालमत्ता व्यवहारांवर फक्त 10% स्टँप डयुटी लागू राहील.
 • 6 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने वा इतर सार्वजनिक उपक्रमांनी विकसित केलेल्या पार्कमधील जैव तंत्रज्ञान घटकांना अनुज्ञेय चटईक्षेत्राच्या दुप्पट क्षेत्र वापरता येईल.
 • 7 जैव तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान यांचा संगम असलेली जैव-माहिती-केंद्राची भुमिका ही जैव तंत्रज्ञान उद्योगांच्या विकासाचे दृष्टीने महत्वपूर्ण असल्याची जाणीव शासनास असल्याने अशी सर्व केंद्रे माहिती तंत्रज्ञान घटकांशी समकक्ष म्ळणून समजण्यात येतील आणि माहिती तंत्रज्ञान घटकांना मिळणारी सर्व प्रोत्साहने या केंद्रानाही मिळतील.
 • 8 जैव विज्ञान व तंत्रज्ञान या उगवत्या क्षेत्रातील स्पर्धात्मक संशोधन व विकासाच्या सर्व बाबींचा अंतर्भाव असणारे जागतिक दर्जाचे ‘सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स ’ स्थापन्यासाठी राज्य शासन प्रोत्साहन देईल.त्यासाठी ‘सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स ’ ना सवलतीच्या दरात जमीन देण्यात येईल.
 • 9 कृषि जैव तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत धाडसी घटकांना ‘कृषि उद्योग’ संबोधण्यात येईल व कृषि उद्योगांना लागू असलेली प्रोत्साहने, सुट आणि लाभ सदर घटकांनाही देण्यात येईल. शिवाय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे त्यांच्या कार्य क्षेत्रातील जमीनी घटकांना औद्योगिक दराने देण्यात येतील.
 • 10 जैव तंत्रज्ञान पार्क पुणे (औषधी जैव तंत्रज्ञान), शेंद्रे/ जालना व अकोला (कृषि जैव तंत्रज्ञान) येथे स्थापन करण्यात येतील.
 • 11 जैविक तंत्रज्ञान पार्कला पुढील सोयी दिल्या जातील:-
 • 1) अमेरिकन अन्‍न व औषधे प्रशासनाच्या निकषानुसार जी.एस.पी.सोयी.
 • 2) पार्कमधील व्यवसाय-सुविधा केंद्र(बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर ) ही ग्राहकांना सेवा पुरवितील जेणेकरुन पार्कमध्ये उपद्रवमुक्त वातावरण निर्माण होईल्.
 • 3) शासन संस्थांबरोबर व्यवहार आणि नियामक व कस्टम विषयक मान्यता सत्वर मिळण्यासाठी केंद्र;
 • 4) उद्योजकांना वीज, दूरध्वनी व इतर जोडणी मिळण्यासाठी सुलभ सेवा;
 • 5) तंत्रज्ञान हस्तांतर व तंत्रज्ञान पोहोच सेवा;
 • 6) व्यापारीकरण सेवा;
 • 7) संशोधन संस्थांबरोबरचे जाळे;
 • 8) बौध्दिक स्वामित्व संरक्षण व इतर बाबींकरीता समुपदेश, माहिती व सहाय्य;
 • 9) मनुष्यबळ विकास पाया उपलब्ध होण्यासाठी शैक्षणिक व संशोधन संस्थांबरोबर समन्वय;
 • 10) चांगल्या दर्जाची वीज, दळणवळण जोडणी, पुरेशी बॅन्डविड्थ,विश्वासार्ह पाणीपुरवठा या पायाभूत सुविधा;
 • 11) वैज्ञानिक व जैव तंत्रज्ञांसाठी शैक्षणिक व मनोरंजन सुविधांसह निवासी संकुले उभारणीसाठी जमीनी;
 • 12 राज्य शासन जैव तंत्रज्ञान साधन-सामुग्री केंद्र व उत्पादनाच्या प्रमाणिकरणासाठी संदर्भ केंद्राची स्थापना करेल तसेच नैतिक, कायदेशीर व संरक्षण मानकांसह प्राणीमात्रांवर प्रयोगांची सुविधा निर्माण करेल, सबब, या प्रयोजनाकरीता जमीनही उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
 • 13 जैव तंत्रज्ञान पार्क व साधन-सामुग्री केंद्र हे जैव तंत्रज्ञानाचे मुल्य व फायदे यांचा .विस्तृत प्रसार होण्याचे दृष्‍टीने संशोधन शास्त्रज्ञ,उद्योजक, विस्तार कार्यकर्ते, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात सहकार्याची नवीन पध्दती निश्चित करतील.
अर्ज करण्याची पद्धत : आवश्यक त्या कागदपत्रांसह खालील नमूद कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावा.
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 10 दिवस
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
अ.क्र. जैव तंत्रज्ञान घटकाचा प्रकार नोंदणी प्राधिकारी
1 मोठे घटक
 • 1) उद्योग सह संचलक(मुंप्रावि)
 • 2) विभागीय सह संचालक
 • 3 ) अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात)
2 मुंबई प्राधिकरण विभागातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील सुक्ष्म,लघु,मध्यम आणि मोठे घटक. तांत्रिक सल्लागार
3 वरील विभागाव्यतिरिक्त क्षेत्रातील सुक्ष्म,लघु आणि मध्यम घटक.
 • 1) उद्योग सहसंचालक(मुंप्रावि)
 • 2) महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र (त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात)
4 विशेष आर्थिक क्षेत्रातील घटक विकास आयुक्त(सेझ)
5 सॉफटवेअर सुक्ष्म,लघु आणि मध्यम घटक संचालक, सॉफटवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स ऑफ इंडीया (एसटीपीआय) नवी मुंबई,पुणे.
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply