Amazon Big Sell

माजी विधानमंडळ सदस्य व त्यांचे एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत सवलत.

योजनेचे नाव : माजी विधानमंडळ सदस्य व त्यांचे एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत सवलत.
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. एस.टी.सी 1999/प्र.क्र. 88, 334 परि-1 दि. 15.11.1990. शासन निर्णय क्र. एस.टी.सी 1999/प्र.क्र. 88, 334 परि-1 दि. 14.07.2000 शासन निर्णय क्र. एस.टी.सी 1900/प्र.क्र.167, परि-1 दि. 12.0.3.2001.
योजनेचा प्रकार : माजी विधानमंडळ सदस्य व त्यांचे एक साथीदार यांना रा.प. महामंडळाच्या साधी निमआराम व आराम बसेसमध्ये प्रवासभाडयात वर्षभर मोफत सवलत.
योजनेचा उद्देश : माजी विधानमंडळ सदस्य व त्यांचे एक साथीदार यांना रा.प. महामंडळाच्या साधी निमआराम व आराम बसेसमध्ये प्रवासभाडयात वर्षभर मोफत सवलत.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : माजी विधानमंडळ सदस्य व त्यांचे एक साथीदार
योजनेच्या प्रमुख अटी : माजी विधानमंडळ सदस्य व त्यांचे एक साथीदार यांना रा.प. महामंडळाच्या साधी निमआराम व आराम बसेसमध्ये प्रवासभाडयात वर्षभर मोफत सवलत.
आवश्यक कागदपत्रे : विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद/विधानपरिषद सदस्य यांना महाराष्ट्र विधानमंडळाने दिलेले ओळखपत्र.
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : माजी विधानमंडळ सदस्य व त्यांचे एक साथीदार यांना रा.प. महामंडळाच्या साधी निमआराम व आराम बसेसमध्ये प्रवासभाडयात वर्षभर मोफत सवलत.
अर्ज करण्याची पद्धत : माजी विधानमंडळ सदस्य व त्यांचे विवाहसाथी अथवा एक सहकारी यांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमध्ये विनामुल्य सवलत विधान मंडळ सदस्यांना महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालयाने पुरविलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे सवलत देण्यात येते.
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 1 दिवस
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित आगार
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: निरंक
Asha Transcription

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply