राज्य वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17 अंतर्गत स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान देण्याबाबत

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : राज्य वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17 अंतर्गत स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान देण्याबाबत
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. धोरण २०१5/प्र.क्र. 151 /टेक्स-5, दि. 2 डिसें.2015
योजनेचा प्रकार : ऐच्छिक
योजनेचा उद्देश : वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत राज्यातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना जे व्याज व भांडवली अनुदान दिले जाते ते वस्त्रोद्योग घटकांना वित्तीय संस्थांनी मंजूर केलेल्या दिर्घ मुदती कर्जाशी निगडीत (Credit linked) आहे. म्हणजेच वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वित्तीय संस्थांनी दीर्घ मुदती कर्ज मंजूर केले असेल तरच ते सध्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत अर्थसहाय्यासाठी पात्र ठरू शकतात. जे वस्त्रोद्योग घटक स्व-निधीतून (Self-financed) प्रकल्प उभारतात असे वस्त्रोद्योग घटक अर्थसहाय्यासाठी पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे जे वस्त्रोद्योग प्रकल्प स्व-निधीतून उभारले जातील अशाही वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत सवलती देण्याकरीता.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : दि.2 डीसेबर,2014 ते दि. 31 मार्च, 2017 या कालावधीत TUFS च्या निकषानुसार स्व-निधीतून (Self-financed) प्रकल्प उभारण्यात आलेले वस्रोद्योग प्रकल्प.
योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1) सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकानंतर उत्पादनाखाली आलेले व तसे संचालक-वस्त्रोद्योग,म.रा. यांनी प्रमाणित केलेले स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्प सवलतीस पात्र असतील.
  • 2) स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांचे अर्थसहाय्याकरिता मुल्यांकन SICOM तसेच राष्ट्रीयकृत बॅंकांमार्फत करण्यात येईल.त्यासाठी संबंधित प्रकल्प SICOM अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंकेकडे प्रस्ताव दाखल करेल.
  • 3) SICOM अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंका त्यांनी मुल्यांकन केलेले स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांचे प्रस्ताव शासनास सादर करतील.
  • 4) SICOM अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून प्राप्त झालेले स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांचे मुल्यांकन प्रस्ताव शासन निर्णय क्र.धोरण-2012/प्र.क्र.257/टेक्स-2,दि. 21/2/2014 च्या शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव(वस्त्रोद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीपुढे मंजूरीसाठी सादर करण्यात येतील. हे मुल्यांकन अहवाल विचारात घेऊन ही समिती स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना मंजूरी देईल .
  • 5) प्रकल्प मंजूरीकरिता तांत्रिक निकष- स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांकरिता तांत्रिक निकष केंद्र शासन पुरस्कृत TUFS च्या निकषांप्रमाणे असतील.तांत्रिक निकषांची तपासणी SICOM अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून करण्यात येईल.
  • 6) अनुज्ञेय भांडवली अनुदान- स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांना भांडवली अनुदान TUFS च्या निकषांनुसार SICOM अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी निश्चित केलेल्या पात्र रकमेवर अनुज्ञेय राहील.
  • दि.1.3.2012 रोजी किंवा त्यानंतर दि. 20/02/2014 पुर्वी वित्तीय संस्थांनी कर्ज मंजूर केलेल्या प्रकल्पांना वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार यांच्याकडून UID क्रमांक प्राप्त करुन घेणे आवश्यक
  • दि. 21/02/2014 रोजी किंवा त्यानंतर वित्तीय संस्थांनी कर्ज पुरवठा केलेल्या प्रकल्पांना केंद्र पुरस्कृत TUFS अंतर्गत UID क्र. प्राप्त करुन घेण्याची अट लागू नाही.
आवश्यक कागदपत्रे : सदर योजना हि बॅंक/वित्तिय संस्था यांचेमार्फत केंद्र पुरस्कृत टफ योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात येते. योजने बाबतच्या कागदपत्रांची पुर्तता SICOM अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून करण्यात येते.
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : राज्य वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांना त्यांच्या पात्र प्रकल्प किंमतीच्या 10 टक्के भांडवली अनुदान देय राहील. विदर्भ,मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या कापुस उत्पादक क्षेत्रातील स्व – अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना अतिरीक्त १० टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय राहिल.
अर्ज करण्याची पद्धत : SICOM अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंकेमार्फत ऑनलाईन
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : एक महिना
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • कार्यासन टेक्स-5, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, नवीन प्रशासन इमारत, 14 वा माळा,मंत्रालय,मुंबई-400032 Email- texpolicy@gmail.com ;
  • दुरध्वनी 022-22026805
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.mahatextile.maharashtra.gov.in

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply