Amazon Big Sell

राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना (वरिष्ठ महाविद्यालयीन)

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना (वरिष्ठ महाविद्यालयीन)
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : क्रीडा व समाजकल्याण विभाग, शा.नि. क्र. एससीएच-1063-यु, दिनांक 4 जुन, 1964 व दि. 16 नोव्हेंबर, 1964.
योजनेचा प्रकार : सदर योजनेसाठी राज्याकरिता एकूण 1208 संच मंजूर आहेत. यापैकी 230 संच वाणिज्य शाखेसाठी व 55 संच विधी शाखेसाठी राज्यस्तरावर मंजूर असून उर्वरीत 923 संचापैकी 638 विज्ञान शाखेसाठी आणि 285 कला शाखेसाठी मंजूर आहेत. कला व विज्ञान शाखेच्या संचाची विभागणी (विभागनिहाय) विभागीय मंडळामधुन इ. 12 वीसाठी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे करण्यात येते.
योजनेचा उद्देश : राज्यातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यास उत्तेजन मिळावे म्हणून सदर शिष्यवृत्ती दिली जाते.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी ही योजना लागू आहे.
योजनेच्या प्रमुख अटी :
 • 1. कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि विधी शाखेच्या पदवी अभ्यासक्रमांसाठीच प्रवेश घेतेलेले विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करण्यास्तव पात्र आहेत.
 • 2. नवीन मंजूरीस्तव अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस इ. 12 वीच्या परीक्षेत किमान 60 टक्के गुण प्राप्त असणे आवश्यक आहे.
 • 3. विद्यार्थ्यांचा अर्ज संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना संबंधित महाविद्यालयामार्फत 30 सप्टेंबर पूर्वी पोहोचणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे :
 • 1. बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत.
 • 2. बँक खाते पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत.
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : नवीन मंजूरीस्तव अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस शा.नि.05.02.2004 प्रमाणे प्रति माह 100 प्रमाणे रक्कम रु. 1000/- तथापि, नुतनीकरणासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस प्रति माह 100 प्रमाणे रक्कम रु. 1200/- (योजनेच्या नवीन मंजूरीची कार्यवाही उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे यांचेतर्फे करण्यात येते व नुतनीकरण महाविद्यालयाशी संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांचेमार्फत करण्यात येते.)
अर्ज करण्याची पद्धत : उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत त्यांचे अधिनस्त सर्व महाविद्यालयास/अकृषि विद्यापीठांस माहे जुलै मध्ये परिपत्रकाद्वारे सदर योजनेचा माहिती, अर्ज करण्याची प्रक्रिया/अर्जाचा नमुना पाठविण्यात येतो. विद्यार्थ्यांनी त्यांचा अर्ज ऑफलाईन पध्दतीने आवश्यक सहपत्रांसह महाविद्यालयामार्फत उच्च शिक्षण संचालनालयास 30 सप्टेंबर पुर्वी सादर करणे आवश्यक आहे.
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अर्ज भरण्याची प्रक्रिया साधारणपणे माहे जुलै मध्ये सुरु होते. सदर अर्जाची विविध स्तरांवरील छाननी होऊन शिष्यवृत्तीची रक्कम माहे फेब्रुवारी – मार्च मध्ये विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांचेद्वारे महाविद्यालयास/विद्यार्थ्यांस वितरीत होते. (कालावधी : ऑगस्ट ते मार्च – 8 ते 9 महिने)
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : उच्च शिक्षण संचालनालय, मध्यवर्ती इमारत, ससून सर्वोपचार रुग्णालयाजवळ, पुणे स्टेशन, पुणे -411 001.
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर योजना ऑफलाईन पध्दतीने राबविण्यात येते.
अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : शासकीय विद्यानिकेतन शिष्यवृत्ती योजना
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : क्रीडा व समाजकल्याण विभाग, शा.नि. क्र. एससीएच/1470/107572-एस, दिनांक 14 मे, 1971.
योजनेचा प्रकार : सदर योजनेसाठी शासकीय विद्यानिकेतन पुसेगांव, अमरावती, औरंगाबाद व धुळे यांचेकरिता प्रत्येकी 20 प्रमाणे एकूण एकूण 80 संच मंजूर आहे.
योजनेचा उद्देश : राज्यातील शासकीय विद्यानिकेतनमधून शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (10 वी) उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी दिली जाते.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी ही योजना लागू आहे.
योजनेच्या प्रमुख अटी :
 • 1. शासकीय विद्यानिकेतन पुसेगांव, अमरावती, औरंगाबाद व धुळे यांचेमधून शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (10 वी) उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी सदर योजनेचा अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत.
 • 2. नवीन मंजूरीस्तव अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेत (10 वी) किमान 60 टक्के गुण प्राप्त असणे आवश्यक आहे.
 • 3. विद्यार्थ्याने सदर योजनेचा अर्ज त्याने ज्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आहे, त्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यामार्फत संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना 30 सप्टेंबर पूर्वी सादर करणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे :
 • 1. शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (10 वी) उत्तीर्ण प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत.
 • 2. बँक खाते पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत.
 • 3. शासकीय विद्यानिकेतद्वारे प्राप्त इन्टायटलमेंट कार्ड.
 • 4. कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेबाबतचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र.
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : नवीन मंजूरीस्तव अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस शा.नि.05.02.2004 प्रमाणे प्रति माह 100 प्रमाणे रक्कम रु. 1000/- तथापि, नुतनीकरणासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस प्रति माह 100 प्रमाणे रक्कम रु. 1200/- (योजनेच्या नवीन मंजूरीची कार्यवाही उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे यांचेतर्फे करण्यात येते व नुतनीकरण महाविद्यालयाशी संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांचेमार्फत करण्यात येते.)
अर्ज करण्याची पद्धत : उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत त्यांचे अधिनस्त सर्व महाविद्यालयास माहे जुलै मध्ये परिपत्रकाद्वारे सदर योजनेचा माहिती, अर्ज करण्याची प्रक्रिया/अर्जाचा नमुना पाठविण्यात येतो. विद्यार्थ्यांनी त्यांचा अर्ज ऑफलाईन पध्दतीने आवश्यक सहपत्रांसह विद्यापीठांमार्फत उच्च शिक्षण संचालनालयास 30 सप्टेंबर पुर्वी सादर करणे आवश्यक आहे. (विद्यार्थ्यांना सदर योजनेची माहिती व योजनेचा अर्ज संबंधित विद्यानिकेतनद्वारे देखील उपलब्ध करुन देण्यात येतो.)
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अर्ज भरण्याची प्रक्रिया साधारणपणे माहे जुलै मध्ये सुरु होते. सदर अर्जाची विविध स्तरांवरील छाननी होऊन शिष्यवृत्तीची रक्कम माहे फेब्रुवारी – मार्च मध्ये विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांचेद्वारे महाविद्यालयास/विद्यार्थ्यांस वितरीत होते. (कालावधी : ऑगस्ट ते मार्च – 8 ते 9 महिने)
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : उच्च शिक्षण संचालनालय, मध्यवर्ती इमारत, ससून सर्वोपचार रुग्णालयाजवळ, पुणे स्टेशन, पुणे -411 001.
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर योजना ऑफलाईन पध्दतीने राबविण्यात येते.
Asha Transcription

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply