Asha Transcription

राज्य शासनाची दक्षिणा अधिछात्रवृत्ती

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : राज्य शासनाची दक्षिणा अधिछात्रवृत्ती
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : क्रीडा व सेवायोजन विभाग, शा.नि. क्र. एससीएच-1065-यु, दिनांक 19 सप्टेंबर, 1965.
योजनेचा प्रकार : शासकीय विज्ञान संस्था / महाविद्यालय तसेच विद्यापीठांकडून प्राप्त झालेल्या आवेदन पत्रानुसार विहित केलेल्या मंजूर संचाच्या (एकूण मंजूर संच – 76) प्रमाणात शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाते.
योजनेचा उद्देश : राज्यातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यास उत्तेजन मिळावे म्हणून सदर शिष्यवृत्ती दिली जाते.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी ही योजना लागू आहे.
योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1. पदव्यूत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतेलेले विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करण्यास्तव पात्र आहेत.
  • 2. विद्यार्थ्यांचा अर्ज संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना संबंधित महाविद्यालयामार्फत 30 सप्टेंबर पूर्वी पोहोचणे आवश्यक आहे.
  • 3. विद्यार्थ्यांचे अभ्यासातील समाधानकारक प्रगती अहवालानुसार दुसऱ्या वर्षाचे नुतनीकरण मंजूर केले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. पदवी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत.
  • 2. बँक खाते पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत.
  • 3. महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेबाबतचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र.
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : नवीन मंजूरीस्तव अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस शा.नि.05.02.2004 प्रमाणे प्रति माह 100 प्रमाणे रक्कम रु. 1000/- तथापि, नुतनीकरणासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस प्रति माह 100 प्रमाणे रक्कम रु. 1200/-
अर्ज करण्याची पद्धत : उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत त्यांचे अधिनस्त संबंधित महाविद्यालयास/अकृषि विद्यापीठांस माहे जुलै मध्ये परिपत्रकाद्वारे सदर योजनेचा माहिती, अर्ज करण्याची प्रक्रिया/अर्जाचा नमुना पाठविण्यात येतो. विद्यार्थ्यांनी त्यांचा अर्ज ऑफलाईन पध्दतीने आवश्यक सहपत्रांसह महाविद्यालयामार्फत / विद्यापीठांमार्फत उच्च शिक्षण संचालनालयास 30 सप्टेंबर पुर्वी सादर करणे आवश्यक आहे.
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अर्ज भरण्याची प्रक्रिया साधारणपणे माहे जुलै मध्ये सुरु होते. सदर अर्जाची विविध स्तरांवरील छाननी होऊन शिष्यवृत्तीची रक्कम माहे फेब्रुवारी – मार्च मध्ये विभागीय संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचेद्वारे महाविद्यालयास/विद्यार्थ्यांस वितरीत होते. (कालावधी : ऑगस्ट ते मार्च – 8 ते 9 महिने)
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : उच्च शिक्षण संचालनालय, मध्यवर्ती इमारत, ससून सर्वोपचार रुग्णालयाजवळ, पुणे स्टेशन, पुणे -411 001.
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर योजना ऑफलाईन पध्दतीने राबविण्यात येते.
Asha Transcription

About admin

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply

Your email address will not be published.