रा म वि म पुरुस्कृत योजना

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : रा म वि म पुरुस्कृत योजना
योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
योजनेचा उद्देश : महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामपंचायतीची आर्थिक स्थिती समाधानकारक नसल्याने ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्यावरील दिवाबत्तीची विज देयके भागविण्यासाठी ग्रामपंचायतीना 100% अनुदान देण्याचा शासनाने सन 1990 साली निर्णय घेतला आहे.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
योजनेच्या प्रमुख अटी :
आवश्यक कागदपत्रे :
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : वितरण: सन 2003 पुर्वी सदर अनुदान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना वितरीत करण्यात येत होते व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायतींना सदर अनुदान वितरीत करीत होते.सदर प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी सन 2003 पासून महाराष्ट्र राज्य विद्दुत महामंडळास ग्राम विकास विभागामार्फत अनुदान वितरीत करण्यात येते.
अर्ज करण्याची पद्धत :
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply