विदयार्थी मासिक पास

योजनेचे नाव : विदयार्थी मासिक पास
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : वाहतुक परिपत्रक् क्र. 10/1988 दि. 5.5.1988
योजनेचा प्रकार : विदयार्थ्यांना मासिक पासात 66.67 टक्के सवलत
योजनेचा उद्देश : विदयार्थ्याना शिक्षणासाठी विदयार्थ्याचे राहण्याचे ठिकाण ते शाळेपर्यंत प्रवासाकरिता मासिक पासात 66.67 टक्के सवलत
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : शैक्षणीक विदयार्थी (ज्या शैक्षणीक संस्थांची अंतीम परिक्षा विदयापीठ , एस.एस.सी बोर्ड, शासन, तांत्रिक बोर्ड ,शासनमान्य औदयोगीक प्रशिक्षण संस्था, शासनमान्य संस्था- शिवणकाम, टंकलेखन, इ. )
योजनेच्या प्रमुख अटी : विदयार्थ्यांना मासिक पासात 66.67 टक्के सवलत
आवश्यक कागदपत्रे : विदयार्थी शिक्षण घेत असलेल्या शिक्षण संस्थेचा दाखला
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : विदयार्थ्यांना मासिक पासात 66.67 टक्के सवलत
अर्ज करण्याची पद्धत :
  • 1. विदयार्थी शिक्षण घेत असलेल्या संस्थेचा दाखला दिल्यानंतर अर्जाचा विहित नमुना विदयार्थ्यांना देण्यात येतो.
  • 2. विदयार्थी शिक्षण संस्थेकडुन आवश्यक ती माहिती व फोटो प्रमाणीत करुन आगारात सादर करतो.
  • 3. आगार व्यवस्थापक ओळखपत्र व पास योग्य ते शुल्क आकारुन विदयार्थ्यांना देतात.
  • 4. दरमहा पासचे नुतनीकरण
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 1 दिवस
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित आगार
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: निरंक

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply