Asha Transcription

संस्कृत शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या

संस्कृत शिक्षण  शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : संस्कृत शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या (22021062)
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शालेय शिक्षण विभाग क्र.एसएएन-1076/20573(5659)दि.29/9/1976,शालेय शिक्षण विभाग क्र.एसकेई 1098/4240/(229/98) माशि-8 दिनांक 20 ऑक्टोबर 1998 अन्वये संस्कृत शिष्यवृत्तीच्या संचात व दरात सुधारणा करण्यात आली आहे.
योजनेचा प्रकार :
योजनेचा उद्देश : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेमधील विद्यार्थ्याना संस्कृत भाषेच्या अभ्यासाकडे आकर्षित करण्यासाठी विद्यार्थ्याना संस्कृत भाषेच्या गुणवत्ता शिष्यवृत्या केंद्र शासनाकडून दिल्या जातात.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी आहे.
योजनेच्या प्रमुख अटी : इयत्ता 8 वी मधील वार्घिक परीक्षमध्ये संस्कृत या विषयात प्राप्त केलेल्या गुणवत्तेवर इयत्ता 9 वी व 10वी आणि 10 वीच्या गुणवत्तेवर इयत्ता 11 वी व 12 वी मध्ये शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे :
  • जिल्हास्तरावरील योजना आहे.सदर कागदपत्राची पडताळणी जिल्हास्तरावर करण्यात येते.
  • 1) महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र,
  • 2) इयत्ता 8 वी मधील वार्घिक परीक्षमध्ये संस्कृत या विषयात प्राप्त केलेल्या गुणवत्ते नुसार प्रमाणपत्र
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : मंजूर /मान्य संचा नुसार इ.9 वी ते इ.12 वी (इ.8वी च्या वार्षिक परिक्षेमधील गुणांनुसार ) प्रमाणित दराने
अर्ज करण्याची पद्धत : सदरची योजना विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे स्तरावरून राबविण्यात येते. याबाबतचे प्रस्ताव शाळेत प्रवेश घेतल्यापासून 1 महिण्याच्या आत संबधित शाळेमार्फत विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे सादर केले जातात. व संबधित शिक्षण उपसंचालक यांचे मागणीनुसार तरतूदीची मागणी संचालनालयाकडे केली जाते. व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे मागणीनुसार आवश्यक तरतूद संचालनालयाच्या स्तरावरून संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून दिली जाते.
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिना
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : विभागीय शिक्षण उपसंचालक (पुणे,कोल्हापूर,मुंबई,नाशिक,औरगाबाद,लातूर,अमरावती,नागपूर)
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
Asha Transcription

About admin

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply

Your email address will not be published.