Amazon Big Sell

स्वातंत्र्य सैनिक प्रवास भाडयात सवलत

योजनेचे नाव : स्वातंत्र्य सैनिक प्रवास भाडयात सवलत
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. पीओअेस-1090/ प्र.क्र.77/90/ स्वा.सै.कक्ष, दि. 26.12.1990.
योजनेचा प्रकार : स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांचे विवाहसाथी अथवा एक साथीदा रा.प. महामंडळाच्या बसेसमध्ये प्रवास भाडयात सवलत
योजनेचा उद्देश : स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांचे विवाहसाथी अथवा एक साथीदार रा.प. महामंडळाच्या साध्या व निमआराम बसेसमध्ये 100 टक्के प्रवास भाडयात सवलत
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : स्वातंत्र्य सैनिक
योजनेच्या प्रमुख अटी : स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांचे विवाहसाथी अथवा एक साथीदार रा.प. महामंडळाच्या साध्या व निमआराम बसेसमध्ये 100 टक्के प्रवास भाडयात सवलत
आवश्यक कागदपत्रे : जिल्हाधिकारी यांचेकडुन आलेल्या यादी
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांचे विवाहसाथी अथवा एक साथीदार रा.प. महामंडळाच्या साध्या व निमआराम बसेसमध्ये 100 टक्के प्रवास भाडयात सवलत
अर्ज करण्याची पद्धत : जिल्हाधिकारी यांचेकडुन आलेल्या यादीनुसार आगार प्रमुख विहित नमुन्यात स्वातंत्र्य सैनिकांना ओळखपत्र/ पास देतात. दिलेल्या ओळखपत्र/पासवर संबधीत वाहक स्वातंत्रय संग्राम सैनिक व विवाह साथी/एक साथीदार यांना सवलत देतो.
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 1 दिवस
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित आगार
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: निरंक
Asha Transcription

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply