शाळा सोडल्याचा दाखल मिळणे बाबत अर्ज/टी सी अर्ज

 Application for Getting TC(Transfer Certificate) from School Or College

शाळा सोडल्याचा दाखल मिळणे बाबत अर्ज/टी सी 

 

        Important Essay Topics 

दिनांक –

प्रति,
मा. मुख्याध्यापिका
शिवाजी हायस्कूल,
नांदेड -431605

विषय – शाळा सोडल्याचा दाखला मिळणेबाबत  …

महोदया,
वरील विषयी अर्ज सादर करण्यात येतो कि मी, __________, आपल्या शाळेमधून/कॉलेज मधून
इयत्ता_____वि उत्तीर्ण झालो आहे. आणि तरी मला माझे पुढील शिक्षण घेण्याकरिता शाळेचा दाखला
आवश्यक आहे. त्यामुळे मला शाळेचा दाखला लवकरात लवकर देण्यात यावा हि
विनंती..

आपला विश्वासू विद्यार्थी ,
नाव- _________
पत्ता- _________
इयत्ता ________
तुकडी ________
रोल नंबर ______

 


Subject - Regarding School Leaving Certificate ...

Madam
The above application is submitted that I, __________, from your school / college
Class _____ has passed. And though I got a school certificate for my further education
It is necessary. Therefore, I should be given the school certificate as early as possible
Request ..
Your faithful student,
Boat- _________
Leaf- _________
Standard ________
Batch ________
Roll number ______

IMPORTANT DOWNLOAD

READ  इंटरनेट शाप की वरदान
%d bloggers like this: