वाक्यप्रचार

वाक्यप्रचार

वाक्यप्रचार
शब्दशः होणा-या अर्थापेक्षा भिन्न व विशिष्ट अर्थाने रुढ होऊन बसलेल्या शब्दसमूहाला ‘वाक्यप्रचार’ असे म्हणतात. अर्थात हे वाक्यप्रचार म्हणजे वाक्यांश असतो, ते पूर्ण वाक्य नसते.

उदा.

मूळाक्षर अ

 • अजरामर होणे.

अन्नाला जागणे.

 • अटकळ बांधणे
 • अठरा विश्वे दारिद्र्य असणे.
 • अक्षय असणे
 • अंग काढून घेणे
 • अंग चोरणे
 • अंगा खांद्यावर खेळणे
 • अंगात पाणी असणे
 • अंगाला भोक पडणे.
 • अंगात ये
 • अंगावर येणे
 • अंगी लागणे
 • अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होणे.
 • अंगावर काटा उभा राहणे

मूळाक्षर आ

 • आगपाखड करणे.
 • आडवा हात मारणे
 • आग लावणे
 • आगीत तेल टाकणे
 • आग ओकणे

मूळाक्षर इ

 • इरेला पेटणे.

मूळाक्षर ई

 • इतिश्री करणे – शेवट करणे

मूळाक्षर उ

 • उचंबळून येणे
 • उंटाच्या गांडीचा मुका घेणे.
 • उंटावरुन शेळ्या हाकणे.
 • उखळ पांढरे होणे
 • उडत्या घोड्यावर चढणे
 • उडत्या पाखराची पिसे मोजणे
 • उर भरून येणे
 • उर फुटून मरने
 • उरावर बसणे
 • उदक सोडणे – हक्क सोडणे
 • उंबराचे फूल – क्वचित भेटणारी व्यक्ती

मूळाक्षर ऊ

मूळाक्षर ए

एडा होने.

मूळाक्षर ऐ

मूळाक्षर ओ

मूळाक्षर औ

मूळाक्षर ऋ

मूळाक्षर क

 • कुरघोडी करणे.
 • कस्पटासमान लेखणे.
 • कट शिजवणे.
 • कानाखाली आवाज काढणे
 • काना मागून येऊन शाहणे होणे
 • कानात जीव ओतणे
 • कान टोचणे
 • कान ओढणे
 • कान लाल करणे
 • कान धरणे
 • कानातल्या कानात सांगणे
 • कानोकानी सांगणे
 • कुंपणाने शेत खाणे.
 • कोंड्याचा मांडा करुन खाणे
 • कान फुंकणे – मनात भरवून देणे
 • कणिक तिंबणे – मार देणे

र ख

 • खडे चारणे
 • खनकावने

मूळाक्षर ग

 • गर्भगळित होणे

मूळाक्षर घ

 • घरकोंबडा होणे
 • घशाशी येणे.
 • घोडा मैदान दूर नसणे.
 • घाम गाळणे
 • घरचा आहेर.
 • घरोबा करणे

मूळाक्षर च

 • चित्त थाऱ्यावर नसणे

मूळाक्षर छ

मूळाक्षर ज

 • जमीनदोस्त करणे
 • जीव शिगेला लावणे.

मूळाक्षर झ

मूळाक्षर ट

 • टरकवने
 • ठेचणे

मूळाक्षर ठ

 • ठसा उमटवने
 • ठेंगा दाखवणे
 • ठासून सांगणे
 • ठणकावने

मूळाक्षर ड

 • डरकाळी फोडणे.
 • डोंगर पोखरून उंदीर काढणे.
 • डोके खाजवणे.
 • डोक्यावर घेणे
 • डोक्यावर बसने
 • डोके लावणे
 • डोकेदुखी
 • डोक्यावरून आपटणे
 • डोके फोडणे
 • डोके दाबने
 • डोके पिकवने
 • डोके खाणे, डोकं खाणे
 • डोके गरम करणे, डोकं गरम करणे
 • डोके शांत ठेवणे, डोकं शांत ठेवणे,
 • डोळा मारणे
 • डोळे दाखवणे
 • डोळे पांढरे करणे
 • डोळे काढणे
 • डोळे वटारणे
 • डोळे मिटणे
 • डोळ्यात तेल घालून पाहणे
 • डोळा लागणे
 • डोळ्याला डोळा नसणे
 • डोळ्यात भरणे
 • डोळ्यातून उतरणे
 • डोळा चुकवणे
 • डोळेलाऊन बसने
 • डोळे भरून येणे

मूळाक्षर ढ

 • ढगभरून येणे

मूळाक्षर ण

मूळाक्षर त

 • तलावारिला पाणी देणे
 • तळ्यात मळ्यात करणे.
 • तोंडाला काळे फासणे
 • तोंड लपवणे
 • तोडला पाणी सुटणे
 • तोंडी लागणे
 • तोंडचे पाणी पळणे
 • तोंड मारणे
 • तोंडो तोंडी येणे
 • तोंडावर येणे
 • तोंडघाशी पडणे
 • तोंड फुटणे

मूळाक्षर थ

 • थवे चारने

मूळाक्षर द

 • दात ओठ खाणे.
 • दोनाचे चार हात करणे – लग्न करणे
 • दात दाखवणे
 • दात पाडणे
 • दात खाणे
 • दाणादाण करणे

मूळाक्षर ध

 • धचा मा करणे
 • धूळ चारणे.
 • धर्म करता कर्म उभे राहणे.
 • धन करणे.

मूळाक्षर न

 • नाकाने कांदे सोलणे
 • नाकातलं काढून ओठावर ठेवणे
 • नाक मुरडणे
 • नाक कापणे
 • नाकात दम आणणे
 • नका समर चालणे
 • नाक नसणे
 • नाकी नऊ येणे
 • नाक खुपसणे
 • नाक दाबणे
 • नाक वर असणे
 • नाकावर पाडणे
 • नाडी पकडणे
 • नाट लागणे
 • नव्याचे नऊ दिवस

मूळाक्षर प

 • पाचवीला पुजलेले असणे.
 • पोटात दुखणे
 • प्रेताच्या टाळु वरचे लोणी खाणे.
 • पळता भुई थोडी होणे
 • पाण्यात पाहणे
 • पाणी पाजणे
 • प्राण पणाला लावणे.
 • पाने पुसणे.
 • पासंगाला न पुरणे.

मूळाक्षर फ

फूस लावणॆ

मूळाक्षर ब

 • बाऊ करणे
 • बादरायण संबंध जोडणे

मूळाक्षर भ

 • भाव खाणे.
 • भान हरपणे.

मूळाक्षर म

 • मोर पिस फरवलया सारखे वाटणे
 • मन भरून येणे
 • मूग गिळून गप्प बसणे .
 • मधाचे बोट लावणे – खोटी अशा लावणे

मूळाक्षर य

 • येथे नाचत माशे चलते

मूळाक्षर र

 • राम नसणे.
 • राम राम ठोकणे.
 • रत्रिचा दिवस करणे.

मूळाक्षर ल

 • लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणे.
 • लंकेची पार्वती होणे

मूळाक्षर व

 • वड्याचे तेल वांग्यावर काढणे.
 • वाटाण्याच्या अक्षता लावणे.
 • वेड पांघरुन पेडगावला जाणे.
 • वारी करणे.

मूळाक्षर श

 • शाळा होणे.
 • शाळा घेणे.
 • शक्कल लढवणे

मूळाक्षर ष

मूळाक्षर स

 • स्वर्ग दोन बोटे उरणे
 • सुतावरून स्वर्ग गाठणे
 • सुंठीवाचून खोकला जाणे
 • सलगी आसने
 • संगोपन करने
 • सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत

मूळाक्षर ह

 • हळहळ होणे.
 • हिरवा कंदील दाखवणे.
 • हात देणे.
 • हात दाखवणे.
 • हात टेकणे.
 • हात पसरणे.
 • हात हलवत परतणे.
 • हात लावणे.
 • हात हातात घेणे.
 • हाती लागणे.
 • हपापा चा माल गपापा करणे
 • हात मिळवणे
 • हात साफ करणे.
 • हात मारणे
 • हात घालणे
 • हात असणे
 • हाती येणे
 • हाती घेणे

मूळाक्षर क्ष

मूळाक्षर ज्ञ

%d bloggers like this: