विरामचिन्हे

विरामचिन्हे

 

विरामचिन्हे -आपण संभाषण करताना / बोलताना थांबतो म्हणजेच विराम घेतो आणि तो ज्या चिन्हांनी दर्शविला जातो त्या चिन्हांना विरामचिन्हे असे म्हणतात.

विरामचिन्हचे प्रकार पुढीलप्रमाणे :

(1) पूर्णविराम (.)
(2) अर्धविराम (;)
(3) स्वल्पविराम (,)
(4) अपूर्णविराम (:)
(5) प्रश्नचिन्ह (?)
(6) उद्गारवाचक (!)
(7) अवतरणचिन्ह (“-“)
(8) संयोगचिन्ह (-)
(9) अपसरणचिन्ह (__)
(10) विकल्प चिन्ह (/)

पूर्णविराम (.)
वाक्य पूर्ण झाल्यावर हे दाखवण्यासाठी हे चिन्ह वापरतात.

उदा.
मानसी शाळेत चालली.

अर्धविराम (;)
दोन छोटी वाक्ये उभयान्वयी अव्ययाने जोडताना या चिन्हाचा वापर करतात.

उदा.
मी रोनकला कॅाल केला ; पण तिने उचला नाही.

संयोगचिन्ह (-)
दोन शब्द जोडताना व ओळ संपल्यावर शब्द अपुरे राहिल्यास या चिन्हाचा वापर करतात.

उदा.
आव्हान-जावं
रिक्षा-टॅक्सी
प्रेम-विवाह

अपसरणचिन्ह (__)
बोलताना विचारमाला तुटल्यास व स्पष्टीकरण द्यायचे असल्यास या चिन्हाचा वापर करतात.

उदा.
तो त्याला सांगितले होते पण_

विकल्प चिन्ह (/)
एखाद्या शब्दासाठी असलेला पर्याय दाखविण्यासाठी या चिन्हाचा वापर करतात.

उदा.
ती बस/रिक्षाने घरी जाईन.

विरामचिन्हे
स्वल्पविराम (,)
एकाच जातीचे अनेक शब्द लागोपाठ आल्यास प्रत्येक शब्दाच्या पुढे या चिन्हाचा वापर करतात.

उदा.
जेवायला डाळ, भात केली आहे

अपूर्णविराम (:)
वाक्यातील गोष्टी वाक्यानंतर सांगायच्या असतील तेव्हा या चिन्हाचा वापर होतो.

उदा.
हा पदार्थ करण्याच्या तीन पद्धती आहेत : उकडून, तळून, भाजून

प्रश्नचिन्ह (?)
प्रश्न विचारताना या चिन्हाचा वापर करतात.

उदा.
तुम्ही विवाहित आहात की अविवाहित?

उद्गारवाचक (!)
मनातील उत्कट भावना व्यक्त करताना शब्दाच्या शेवटी या चिन्हाचा वापर करतात.

उदा.
अरे वा ! किती सुंदर मुलगी.

अवतरणचिन्ह (“-“)
बोलणाऱ्याचे उद्गार जसेच्या तसे देताना या चिन्हाचा वापर करतात.

उदा.
तो म्हणाला, “मी शाळेत येईन”.

READ  संधी
%d bloggers like this: