ज्ञानमुद्रा

कृति
– ही मुद्रा करताना दोन्ही हातांनी ही मुद्रा करावी.
– प्रथम करंगळी, तर्जनी आणि मधले बोट सरळ ठेवून अंगठा व त्याचे जवळील टोक हे एकमेकांना स्पर्श करून त्यावर हलका दाब दयावा.

लाभ
– आपल्याला ही मुद्रा व ध्यान एक तासापर्यंत वाढवत नेता येते.
– हया मुद्रेमुळे आपल्याला वयोमानानुसार येणाऱ्या विस्मरणात फायदा होतो.
– काही व्यक्ती आळशी व खादाड असतात, लहान मुलांमध्ये खूप चंचलपणा आढळतो या सर्व विकारांवर ही मुद्रा प्रभावी आहे.
– मुलांची स्मरण शक्ती तसेच बौद्धिक शक्ती वाढण्यास मदत होते.
– ज्यांना झोप येत नाही त्यांना नीट व शांत झोप लागते.
– मुद्रा केलेले दोन्ही हात मांडीवर सुलटे ठेवावे.
– श्वसनाच्या पाच-सात आवर्तने कराव्या.
– नंतर पंधरा मिनिटांचे ध्यान करावे.
– शांतपणे डोळे मिटून घ्यावे.
– शेवटी सोऽहम् ध्यान करावे.
– योग्य आसनात बसावे.

About takmukteshwar

Check Also

शंखमुद्रा

शंखमुद्रा

शंखमुद्रा शंखमुद्रा कृति – प्रथम डाव्या हाताचा अंगठा उजव्या हाताने तळहातावर ठेवावा. – उजव्या हाताचा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *