C language

C language

Sizeof Operator in C

Sizeof Operator in C C आणी C++ या languages मध्ये Data type चा size काढण्यासाठी या ऑपरेटरचा उपयोग करतात. उदा. ॑#include<stdio.h> int main() {          int a; float b; char ch; printf(“%d…%d…%dn”,sizeof(int), sizeof(float), sizeof(char)); printf(“%d…%d…%dn”,sizeof(a), sizeof(b), sizeof(ch)); } हा प्रोग्रॅम कंपाइल आणी रन केला तर आउटपुट २, ४, आणी १ अथवा ४, ४, १ …

Read More »

Integer Data Type in C

Integer Data Type in C C Language मध्ये data type प्रामुख्याने २ प्रकारचे आहेत. Primary Secondary प्रायमरी म्हणजे C language चे built in data types. या मध्ये पुन्हा 3 प्रकारे विभागणी केली आहे. Integer Constants Real Constants Character Constants Integer constant जर आपल्याला वापरायचे असतील C language ने काही नियम आखून …

Read More »

Type Casting in C

Type Casting in C Type Casting म्हणजे “Casting the type” अशी सोपी व्याख्या करता येइल. एका डेटा टाइप चे दुसऱ्या डेटा टाइप मध्ये conversion म्हणजेtype casting म्हणता येइल. पण हा छोटासा concept,  प्रोग्रॅमिंग शिकतांना राहून जाण्याची शक्यता असते. पण खारूताई सारखा मदतीला धावून येणारा आहे म्हणून थोडे सविस्तर पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न. खरं …

Read More »

Real Constants in C

Real Constants in C Language मराठी मध्ये आपण ज्याला अपुर्णांक म्हणतो त्याला इंग्रजी तसेच प्रोग्रॅमिंग लॅंग्वेज मध्ये Real Constants म्हणतात. एखाद्या न संपणाऱ्या लाईन वर कोणताही पॉइंट ज्या नंबर ने दर्शवता येतो त्याला आपण real numbers म्हणतो. अर्थातच या नंबर्स मध्ये फ्रॅक्शन असतो जो डेसीमल पॉइंट वापरून लिहीता येतो. उदा: …

Read More »

Character Constant in C

Character Constant in C आपण इंटीजर कसा स्टोअर करायचा ते पाहीले. फ्लोट कॉंन्संटंट कसा स्टोअर करायचा ते पाहीले. पहील्या मध्ये डेसीमल पॉइंट नसतो तर दुसऱ्या मध्ये डेसीमल पॉइंट असतो. C language मध्ये असलेल्या Primary Data type पैकी आता गरज आहे ती character कसे स्टोअर करायचे हे माहीत करून घ्यायची. प्रथम …

Read More »

Variable in C

Variable in C In C “Memory is Syntactic Sugar” असे म्हणतात. Programming World मध्ये language चा syntax प्रोग्रॅमर ला लिहायला व समजायला सोपा असला तर त्याला “Syntactic Sugar” असे गोड नाव आहे. त्याचे कारण म्हणजे डेटा-टाइप व व्हेअरेबल चे नाव वापरुन मेमरी बरोबर आपण direct खेळ करू शकतो. Assembly level …

Read More »

if Decision Control Structure in C

if Decision Control Structure in C Decision Control Structures मध्ये एकुण ४ प्रकारची control structures आहेत. अर्थात control म्हणजे काय हे माहीत हवे. Program execute होतांना प्रत्येक स्टेटमेंट हे compiler कडुन compile केले जाते. मात्र execute करण्यासाठी OS कडुन व CPU कडुन मदत घ्यावी लागते. पण हि सर्व स्टेटमेंट कोणत्या order …

Read More »

Precedence and Associativity of operators in C

Precedence and Associativity of operators in C C language मध्ये काही concepts असे आहेत कि ज्याचा स्वतंत्रपणे अभ्यास केला जात नाही. “प्रोग्रॅम सोडवतांना अडचण येइल त्यावेळी बघून घेउ काय करायचे ते” अशी सर्व साधारण मनोवृत्ती असते. Operator associativity हा अशाच काही टॉपीक पैकी एक टॉपीक. आज मी या पोस्ट मध्ये …

Read More »

printf function in C

printf function in C C language मध्ये printf म्हणजेच print function ची ओळख पहील्याच दिवशी होते. डेनीस रिची ला C language हि compact form मध्येच हवी होती. म्हणून जाणीवपुर्वक त्याने input/output ची सोय language च्या definition मध्ये केलेली नाही. अर्थात printf हे फंक्शन C language चा inherent part आहे अशी अनेक जणांची सुरवातीला …

Read More »

scanf function in C language

scanf function in C language मागील पोस्ट मध्ये मी printf function बद्दल सांगीतले होते. त्या फंक्शनची जोडीदारीण म्हणजे scanf function. अर्थातच printf function जर output साठी वापरण्यात येत असले तर scanf हे input घेण्यासाठी वापरण्यात येते. जवळपास सर्वच program मध्ये जोडीने फीरतांना तुम्हाला हे आढळतील…! इंग्रजी मध्ये एखाद्याचे inspection किंवा …

Read More »