Amazon Big Sell

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना
योजने बद्दलचा शासन निर्णय : अल्पसंख्याक निकास निभाग शासन ननणणय क्रमांकः अनिनि-2010/प्र.क्र.152/10/का-6 मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई- 400 032
योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना
योजनेचा उद्देश : मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबर विज्ञान,गणित,समाजशास्त्र,हिंदी, मराठी,इंग्रजी व उर्दू या विषयांचे शिक्षण देणे, तसेच मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इयत्ता ९ वी, १०वी,११वी व १२वी यातील आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे. जेणेकरुन त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत व रोजगार क्षमतेत वाढ होऊन त्यांचा आर्थिक दर्जा सुधारणे.

 • या योजनेअंतर्गत खालील कामे घेता येतात.
 • • 1. मदरशाच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी,
 • • 2. मदरशाच्या निवासी इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी,
 • • 3. शुध्द पेयजलाची व्यवस्था,
 • • 4. प्रसाधन गृह,
 • • 5. फर्निचर,
 • • 6. इन्व्हर्टर,
 • • 7. प्रयोगशाळा,
 • • 8. संगणक हार्डवेअर सॉफ्टवेअर,
 • • 9. प्रयोगशाळा साहित्य
 • • 10. सायन्स कीट,
 • • 11. मॅथेमॅटीक्स कीट व इतर अध्ययन साहित्य
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : मुस्लिम मदरसा.
योजनेच्या प्रमुख अटी :
 • 1.राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फबोर्डाकडे नोंदणी केलेल्या संस्थांमार्फत चालविले जाणारे मदरसे किंवा धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फबोर्डाकडे नोंदणी केलेले मदरसे
 • 2.नोंदणी करुन ३ वर्षे पूर्ण झालेल्या मदरशांना प्राधान्य.
 • 3.किमान विद्यार्थी संख्या २०
 • अनुदानाच्या रकमेचा विनियोग कालावधी- या अनुदानातून प्राप्त झालेल्या रकमेचा विनियोग रक्कम प्राप्त झाल्यापासून ६ महिन्याच्या आत करणे आवश्यक आहे
आवश्यक कागदपत्रे :
 • अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडण्यात यावीत.
 • • 1.मदरशामध्ये विज्ञान, गणित,समाजशास्त्र,हिंदी,इंग्रजी,मराठी व उर्दू हे विषय शिकविले जाणार असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र.
 • • 2.संस्थेच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत.
 • • 3.दुरुस्तीचा प्रस्ताव असल्यास नोंदणीकृत आर्कीटेक/ लायसन्सड इंजिनिअर सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ जिल्हा परिषद येथील उपअभियंता यांनी प्रचलित डी.एस.आर.नुसार दिलेले अंदाजपत्रक व आराखडे
 • • 4.जागेचे पी.आर. कार्ड /गाव नमूना क्रमांक ७/१२ चा उतारा / भाडेपट्टा करार /दानपत्र इत्यादिच्या प्रती.
 • • 5. संस्थेच्या सदस्यांच्या यादीची सत्यप्रत.
 • • 6. संस्थापन समय लेखे/ ट्रस्टडीडची सत्यप्रत.
 • • 7.मागील ४ वर्षापैकी ३ वर्षाचे लेखा परिक्षण झालेले वार्षिक अहवाल
 • • 8.मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुले/ मुलींची नावे व वय याबाबतची वयोगट ६ ते १२ व वयोगट १३ ते १८यांची प्रमाणित यादी
 • • 9.वयोगटानुसार व त्यातील संख्यनुसार आवश्यक शिक्षकांची संख्या, मानधनासाठी आवश्यक रक्कम इत्यादी दर्शिविणारे प्रपत्र.
 • • 10. खरेदी करावयाच्या वस्तुंच्या दरपत्रकाच्या प्रती.
 • • 11. इमारतीचे / दुरस्त करावयाच्या भागाचे पोस्टकार्ड आकाराचे छायाचित्र.
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
 • या योजनेअंतर्गत विज्ञान,गणित, समाजशास्त्र,हिंदी,मराठी, इंग्रजी व उर्दू हे विषय शिकविण्यासाठी नियुक्त केलेल्या शिक्षकांचे मानधनासाठी तसेच मदरशात राहून नियमित शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीसाठी अनुदान दिले जाईल.
 • जिल्हास्तरावर तसेच शासनस्तरावर छाननीअंती पात्र ठरलेल्या मदरशांना अनुदानाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात इ.सी.एस. द्वारे अदा करण्यात येईल.
अर्ज करण्याची पद्धत :
 • या योजनेअंतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी संबंधीत जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे
 • या योजनेअंतर्गत प्जिल्हाधिकारी यांचेकडे अर्जासह संपूर्ण प्रस्ताव मागविण्यासाठी शासनामार्फत साधारणपणे जुलै महिन्याच्या सुमारास राज्यातील प्रमुख मराठी, हिंदी, इंग्रजी व उर्दू वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिध्द केली जाते. जाहिरातीत नमूद केलेल्या अंतिम दिनांकापूर्वी शाळांनी त्यांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे
 • अनुदानाच्या रकमेतून हाती घेतलेली कामे पूर्ण होताच,अर्जासोबत जोडण्यात आलेल्या विहित नमून्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात यावे. पुढील वर्षाचे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी असे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केलेले असणे आवश्यक आहे.
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून सुमारे 2 महिने.
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी
Asha Transcription

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply