Amazon Big Sell

स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती

स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
योजनेचे नाव : स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती (योजनेतर योजना) 22021394
योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
 • 1) शासन निर्णय क्रमांक एमआयएम/1465-एफ, दिनांक 23 नोंव्हेंबर 1965 पासून अमलात आणली.
 • 2) शिक्षण व सेवायोजन विभाग शासन निर्णय क्र. एफएफई- 1088 (543/84) साशि 5 दि.31 डिसेंबर 1990 अन्वये गोवा मुक्ती संग्रामात भाग घेतलेल्या महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांनाही शुल्कमाफी सवलत दिली जाते.
 • 3) शासनाने शासन निर्णय क्र. एनडीएफ – 1094/(1668/94)/साशि 5, दि. 13 सप्टेंबर 1994 अन्वये शिष्यवृत्तीच्या व पुस्तक अनुदानाच्या दरात वाढ केली आहे.
योजनेचा प्रकार :
योजनेचा उद्देश :
 • स्वांतत्र्यपूर्व काळात भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी कारावास भोगला अशा स्वातंत्र्य सैनिकांचे पत्नींना, मुलांना, नातवंडाना (हयात नसलेल्या मुलांच्या मुलांना) ही शुल्क माफीची सवलत दिली जाते.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गा साठी
योजनेच्या प्रमुख अटी :
 • 1) गोवा मुक्ती संग्रामात भाग घेतलेल्या महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांनाही शुल्कमाफी सवलत दिली जाते
 • 2) स्वांतत्र्यपूर्व काळात भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी कारावास भोगला अशा स्वातंत्र्य सैनिकांचे पत्नींना, मुलांना, नातवंडाना (हयात नसलेल्या मुलांच्या मुलांना) ही शुल्क माफीची सवलत दिली जाते. 75 टक्के उपस्थिती आवश्यक
आवश्यक कागदपत्रे :
 • जिल्हास्तरावरील योजना आहे.सदर कागदपत्राची पडताळणी जिल्हास्तरावर करण्यात येते.
 • 1) स्वातंत्र पूर्व काळात कारावास भोगला असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र किंवा प्रतिज्ञापत्र /बंद प्रमाणपत्र .
 • 2) महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र,
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
 • इयत्ते नुसार गणवेश व पाठयपुस्तकांसाठी प्रमाणित दराने अनुदान दिले जाते.
अर्ज करण्याची पद्धत :
 • शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत सवलतीबाबतचा अर्ज आवयक त्या कागदपत्रासह शाळेमार्फत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना सादर करणे आवश्यक आहे.
 • शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचाकडून आवश्यक असण्याऱ्या तरतूदीची मागणी शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचाकडे करणे,शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ) याचे मागणीनूसार आवश्यक तरतूद संगणक प्रणालीवर शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचे मार्फत वितरित करण्यात येते.
१० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिने
११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), सर्व
१२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
Asha Transcription

Check Also

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव …

Leave a Reply