Home / General Science

General Science

Human Digestive System

Human Digestive System

मानवी पचनसंस्था *मानवी पचनसंस्थेत घडणान्या क्रिया – अन्नग्रहण, अन्नपचन, अन्नशोषण अनपचनाचे दोन प्रकार – कायिक पचन, रासायनिक पचन * पचनासाठी …

Read More »

Human heart

हृदय * मानवी ह्रदय ……. ने बनलेले आहे – स्नायू * हृदयाचे चार भाग – उजवी कर्णिका, उजवी जवनिका, डावी …

Read More »

Human blood groups

Human blood groups

मानवी रक्तगट * इ.स. १९०० मध्ये डॉ. कार्ल लँडस्टायनर यांनी निरनिराळ्या व्यक्तींच्या रक्तांची तपासणी करून त्यांच्या रक्ताचे चार प्रमुख गट …

Read More »

Human Body

Human Body

 मानवी शरीर रचना बाह्यरचना : * मानवाला ………. ही शास्त्रीय संज्ञा आहे. – होमो सेपियन * मानवी शरीराचे प्रमुख भाग …

Read More »