loading...

माध्यमिक शाळेतील मुलींना राष्ट्रीय योजनेतून रु.3000/- प्रोत्साहनपर भत्ता योजना अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : माध्यमिक शाळेतील मुलींना राष्ट्रीय योजनेतून रु.3000/- प्रोत्साहनपर भत्ता योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : दि.3/7/2008 च्या केंद्र शासनाच्या पत्रानुसार ३ योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत योजना ४ योजनेचा उद्देश : माध्यमिक शाळेतील […]

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना (NMMSS) अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना (NMMSS) २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती ही केंद्रशासन पुरस्कृत योजना सन 2007-08 या वर्षापासून मे 2008 च्या परिपत्रकानुसार सुरु करण्यात आलेली आहे.महाराष्ट्र राज्यातील […]

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन (22021204) २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1) शासन निर्णय समाजकल्याण सांस्कतिक कार्य विभाग क्रमांक टीएसी-1377/इडी-22607/1208-(एसी)-15 /पर्यटन दिनांक 11 ऑगस्ट 1977 अन्वये राबविण्यात येत आहे. ३ योजनेचा प्रकार : योजनेतर योजना ४ योजनेचा उद्देश : गरिबीमुळे आदिवासी विद्यार्थी -विद्यार्थीनीचे […]

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण ( 22022523) २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1) शासन निर्णय शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्रमांक एफईडी-1983/15672/साशि-5दिनांक 24 ऑगस्ट 1983 अन्वये राज्यातील शासनमान्य अनुदानित माध्यमिक शाळांतील […]

सर्वांना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : इयत्ता 10 वी पर्यंतचे सर्वांना मोफत शिक्षण ( 2202 3056) २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1) शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक एफईडी/1096/प्र.क्र.1978/96/साशि-5 दिनांक 13 जून 1996 अन्वये 1996-97 पासून शासनमान्य अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील इयत्ता 1 ली […]

संस्कृत शिक्षण  शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या loading… अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : संस्कृत शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या (22021062) २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शालेय शिक्षण विभाग क्र.एसएएन-1076/20573(5659)दि.29/9/1976,शालेय शिक्षण विभाग क्र.एसकेई 1098/4240/(229/98) माशि-8 दिनांक 20 ऑक्टोबर 1998 अन्वये संस्कृत शिष्यवृत्तीच्या संचात व […]

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण (2202 1429) २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1) राज्यातील शासन मान्य खाजगी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना, मुलींना फी माफीची सवलत शा.नि.क्र.पाीआरई /7067 एफ, दि. 18/6/1968 अन्वये देण्यात येते.शा.नि.क्र.पीआरई […]

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील अध्यापकांच्या व अध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांचे पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील अध्यापकांच्या व अध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांचे पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण (22022926) २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1) […]

विद्यार्थ्याना फी माफी अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 1,00,000 पेक्षा अधिक नाही. अशा इ.11वी व 12 वी मध्ये शिकत आहे अशा विद्यार्थ्याना फी माफी (योजनेतर योजना) (2202 1474) २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1) आर्थिकदृष्टया मागास वर्गीय विद्यार्थ्याना शुल्क […]

स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती (योजनेतर योजना) 22021394 २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1) शासन निर्णय क्रमांक एमआयएम/1465-एफ, दिनांक 23 नोंव्हेंबर 1965 पासून अमलात आणली. 2) शिक्षण व सेवायोजन विभाग शासन निर्णय क्र. एफएफई- 1088 (543/84) […]

loading...
WhatsApp chat