कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक कोवियो-2015/प्र.क्र. 75 / योजना-9, दिनांक 23.11.2015 ३ योजनेचा प्रकार : राज्य योजना ४ योजनेचा उद्देश : • कोकणातील भुमीपुत्रांना त्यांच्या […]

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : ग्रामीण विकास मंत्रालय , भारत सरकार यांची प्रकल्प मार्गदर्शक तत्वे ३ योजनेचा प्रकार : कौशल्य विकास व रोजगार सृजन योजना ४ योजनेचा उद्देश : ग्रामीण भागातील […]

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : दि.3 मार्च,2014 ३ योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत योजना ४ योजनेचा उद्देश : राज्यातील पंचायती राज व्यवस्थेची बलस्थाने तसेच आव्हाने लक्षात घेऊन 12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या […]

१ योजनेचे नाव : बळीराजा चेतना अभियान २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : एससीवाय-2015/प्र.क्र.119/म-7 (भाग-1) व (भाग-2) ३ योजनेचा प्रकार : ४ योजनेचा उद्देश : राज्यातील मागील 2-3 वर्षातील दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस इत्यादि नैसर्गिक आपत्तिमुळे बाधित शेतक-यांच्या आत्महत्या विचारात घेऊन त्या रोखण्यासाठी क्षेत्रिय कार्यक्रमात अमुलाग्र बदल करून कुटुंबनिहाय उपाययोजनांसाठी […]

१ योजनेचे नाव : वन्यप्राण्यांपासून मनुष्य हानी, पशुधन हानी, शेतपिकांचे, फळझाडांचे नुकसान झाल्यास संबंधितांस नुकसार भरपाई देण्याबाबत. २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : क्र.डब्ल्युएलपी-0212/प्र.क्र.326/फ-1, दि. 09 जुलै, 2015 क्र.डब्ल्युएलपी-0212/प्र.क्र.337/फ-1, दि. 16 जाने, 2015 क्र.डब्ल्युएलपी-0212/प्र.क्र.326/फ-1, दि. 23 डिसें, 2015 क्र.डब्ल्युएलपी-1008/प्र.क्र.270/फ-1, दि. 02 जुलै, 2010 ३ योजनेचा प्रकार : राज्य योजना ४ […]

१ योजनेचे नाव : राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. रांगायो-2010/प्र.क्र.240/आ-6 दि. 31 मे, 2011 ३ योजनेचा प्रकार : योजनांतर्गत योजना ४ योजनेचा उद्देश : राज्यातील दारिद्रयरेषेखालील व दारिद्रयरेषेवरील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करणे. ५ योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे […]

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : 1.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र (केंद्र पुरस्कृत) २. राज्य रोजगार हमी योजना (राज्य पुरस्कृत) २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अधिनियम २००५ तसेच महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977 (दि. 6 ऑगस्ट, 2014 […]

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : अल्पसंख्याक निकास निभाग शासन ननणणय क्रमांकः अनिनि-2010/प्र.क्र.152/10/का-6 मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय, मुंबई- 400 032 ३ योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना ४ योजनेचा उद्देश : […]

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी राज्य शासनाची अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अविवि- २०११/ प्र.क्र.४४/का-६ दि.१४/१०/२०११. सदर शासन निर्णय याच संकेतस्थळावर “ शासन निर्णय” या सदराखाली उपलब्ध आहे. ३ योजनेचा प्रकार : राज्य शासन […]

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : मेरीट कम मिन्स शिष्यवृत्ती २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : केंद्रपुरस्कृत योजना (उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी) ३ योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत योजना ४ योजनेचा उद्देश : सदर योजना अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार व्दारे पुरस्कृत असून राज्यामध्ये ती उच्च […]

WhatsApp chat