अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : पोस्ट- मॅट्रिक शिष्यवृत्ती २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : केंद्रपुरस्कृत योजना (उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी) ३ योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत योजना ४ योजनेचा उद्देश : सदर योजना अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार व्दारे पुरस्कृत असून,राज्यामध्ये ती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत […]

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : प्री – मॅट्रिक शिष्यवृत्ती २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : केंद्रपुरस्कृत योजना (उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी) ३ योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत योजना ४ योजनेचा उद्देश : प्री-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना ही अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकारव्दारे पुरस्कृत योजना आहे. सदर योजना […]

१ योजनेचे नाव : धर्मादाय रुग्णालयात / वैद्यकीय केंद्रात निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी मोफत व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार देणेबाबत योजना. २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० चे कलम ४१ क क अंतर्गत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका (पीआयएल) क्र.३१३२/२००४ मध्ये क्र. […]

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : पेयजल पाणी पुरवठा योजना 2015 २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शा.नि.क्र.पापुयो-2015/प्र.क्र.55/ दि. 19/11/2015 ३ योजनेचा प्रकार : योजनेत्तर ४ योजनेचा उद्देश : 1. या योजनेत स्वेच्छेने सहभागी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी जून, 2015 अखेर असणाऱ्या वीज बिलाच्या मूळ थकबाकी रक्कमपैकी […]

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राज्यातील कृषीपंपधारक ग्राहकांना वीज दरात सवलत २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शा.नि.क्र.विपुअ-2012/प्र.क्र.91/ऊर्जा-3, दि. 11 ऑक्टोबर 2012 ३ योजनेचा प्रकार : योजनेत्तर ४ योजनेचा उद्देश : राज्यातील कृषीपंपधारक ग्राहकांना वीजेच्या दरात सवलत मिळाल्यामूळे शेतकऱ्यांना आर्थिक उन्नती साठी मदत. ५ योजना ज्या प्रवर्गासाठी […]

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : आदिवासी उपाययोजनेअंतर्गत विद्युत विकास क्षेत्रामधे महावितरण कंपनी मार्फत राबविणाऱ्या योजना. (जिल्हास्तर) २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : ३ योजनेचा प्रकार : योजनांतर्गत ४ योजनेचा उद्देश : आदिवासी उपाययोजनेअंतर्गत विद्युत विकास क्षेत्रामधे महावितरण कंपनी मार्फत आदिवासी क्षेत्र (TSP) व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील (OTSP)आदिवासी लाभार्थ्याकरीता […]

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्तीला पदपथावरील दिव्यासाठी, विहिरीवरील कृषीपंप व घरगुती दिवे लावण्यासाठी वीज जोडणी महावितरण कंपनीस सहाय्यक अनुदान जिल्हास्तर. २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : संकीर्ण-2013/प्र.क्र.189/ऊर्जा-5, दि. 30/12/2013 ३ योजनेचा प्रकार : योजनांतर्गत ४ योजनेचा उद्देश : विशेष […]

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : सुक्ष्म, लघु उपक्रम-समूह विकास योजना (एमएसई-सीडीपी)- केंद्र शासन पुरस्कृत योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : केंद्र शासनाचे ज्ञापन No.1(17)/ SICDP/Cluster/TM/2006, दि.10 फेब्रुवारी, 2010. ३ योजनेचा प्रकार : योजनेतर योजना ४ योजनेचा उद्देश : सदर योजनेतुन सुक्ष्म व लघु उपक्रमाच्या सर्वांगीण विकास […]

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-2015 २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1. उ.ऊ.व का.वि. शासन निर्णय क्र. आयटीपी-2013/(प्र. क्र. 265)/उद्योग-2, दिनांक 25 ऑगस्ट, 2015. 2. उ.ऊ.व का.वि. शासन निर्णय क्र. मातंधो-2015/प्र.क्र.207/उद्योग-2, दिनांक 22 फेब्रुवारी, 2016. ३ योजनेचा […]

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : महाराष्ट्राचे जैव तंत्रज्ञान धोरण -2001 २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : उ.ऊ.व का.वि. शासन निर्णय क्र. बीटीपी-2008/प्र.क्र.1608/उद्योग-2, दिनांक 10 फेब़ुवारी, 2009. ३ योजनेचा प्रकार : योजनेतर ४ योजनेचा उद्देश : • राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रचलित हवामानात सुयोग्य,अधिक उत्पादन देणारी तसेच अवर्षण व […]

WhatsApp chat