अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : महाराष्ट्राचे जैव तंत्रज्ञान धोरण -2001 २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : उ.ऊ.व का.वि. शासन निर्णय क्र. बीटीपी-2008/प्र.क्र.1608/उद्योग-2, दिनांक 10 फेब़ुवारी, 2009. ३ योजनेचा प्रकार : योजनेतर ४ योजनेचा उद्देश : • राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रचलित हवामानात सुयोग्य,अधिक उत्पादन देणारी तसेच अवर्षण व […]

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम. २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1.उ.ऊ. व का.वि. शा.नि.क्र. एसएसआय-2001/3062/(6226)/उ-18 दि.07.02.2002 2.उ.ऊ. व का.वि. शा.नि.क्र. एसएसआय-2003/प्र.क्र.7918/उ-18 दि.29.10.2007. ३ योजनेचा प्रकार : जिल्हा वार्षिक योजना- योजनांतर्गत योजना ४ योजनेचा उद्देश : सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीने […]

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना. २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : The Maharashtra State-Aid to Industries Act,1960 & The Maharashtra State-Aid to Industries Rules, 1961. उ.ऊ.व का.वि. शा.नि. दि.12/09/1979 व दि.03/12/1985 ३ योजनेचा प्रकार : जिल्हा वार्षिक योजना- योजनांतर्गत योजना ४ […]

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : सुधारित बीज भांडवल योजना. २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1.उ.,ऊ. व का.वि. शा.नि.क्र. इपीपी-1092/13191/(6356)/उ-18 दि.13.09.1993. 2.उ.,ऊ. व का.वि. शा.नि.क्र. इपीपी- 2001/34858/(7463)/उ-18 दि.15.09.2003. 3. उ.,ऊ. व का.वि. शा.नि.क्र. इपीपी-2007/(1198)/उ-7 दि.18.05.2007. ३ योजनेचा प्रकार : जिल्हा वार्षिक योजना- योजनांतर्गत योजना ४ योजनेचा […]

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : ग्रामोद्योग वसाहत योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय , मुंबई ,यांचेकडील शासन निर्णय क्र.केव्हिबी-२००२/(७०७५) उद्योग-६ दिनांक २४/४/२००२. ३ योजनेचा प्रकार : – ४ योजनेचा उद्देश : ग्रामीण कारागीरांच्या उद्योगांना स्थैर्य मिळण्याच्या उद्देशाने अधुनिक उत्पादनांसाठी ,जमीन, […]

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : विशेष घटक योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : महाराष्ट्र शासनाचे पत्र क्र.एससीपी -१०८१/२४०४६ दिनांक ३१/३/१९८२. ३ योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत ४ योजनेचा उद्देश : अनुसूचीत जाती नवबौध्द समाजातील दारिद्र रेषेखालील कुटुंबाची आर्थिक प्रगती साध्य करून त्यांना दारिद्र रेषेच्या वर […]

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : पंतप्रधान रोजगार हमी योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : आरईजीपी/पीएमईजीपी/योजना/२००८-९ दिनांक ९/१०/२००८. ३ योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत ४ योजनेचा उद्देश : १) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार व सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे. २) ग्रामीण […]

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : कारागीर रोजगार हमी योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शसन निर्णय दिनांक २३ ऑगस्ट १९७२ अन्वये संपूण राज्यात तालुका पातळीवर बलुतेआर संस्थांची स्थापना करून कारागीर रोजगार हमी योजना कार्यान्वीत करण्यात आली आहे. ३ योजनेचा प्रकार : संकलित कर्ज योजना. ४ […]

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर (अनुसूचीत जाती/अनुसूचीत जमाती ) उद्योजकांसाठी विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजना. २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : साप्रोयो -2015/ प्र.क्र.133/उद्योग-8 ३ योजनेचा प्रकार : योजनांतर्गत ४ योजनेचा उद्देश : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 125 व्या जयंती निमित्‍त राज्यातील (अनुसुचित जाती/अनुसूचित […]

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : सामुहिक प्रोत्साहन योजना. २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : पीएसआय-२०१३/प्र.क्र.५४/उद्योग-८. ३ योजनेचा प्रकार : योजनेत्तर ४ योजनेचा उद्देश : राज्यातील मागास व अविकसीत भागात उद्योग स्थापन होण्‍यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन व सवलती देणे. ५ योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व […]

WhatsApp chat