अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.एनएलएम-2014/ प्र.क्र.170/ (भाग-2)/ पदुम-4, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-32 दि.11 सप्टेंबर, 2014 ३ योजनेचा प्रकार : वैयक्तिक लाभाची योजना ४ योजनेचा उद्देश : देशी / संकरीत / पाळीव पशु […]

नाविन्यपुर्ण योजना – ०६/०४/०२ दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचा गट वाटप करणे (दुध उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेले पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर व अहमदनगर जिल्हे वगळता ) अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : नाविन्यपुर्ण योजना – ०६/०४/०२ दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचा गट वाटप करणे (दुध उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेले पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, […]

राज्य पुरस्कृत जैविक खत उत्पादन युनिट उभारणीसाठी अर्थसहाय्य योजना अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राज्य पुरस्कृत जैविक खत उत्पादन युनिट उभारणीसाठी अर्थसहाय्य योजना २ योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष : 2013-14 ३ योजनेचा प्रकार : राज्य पुरस्कृत जैविक खत उत्पादन युनिट उभारणीसाठी अर्थसहाय्ययोजना ४ योजने मध्ये […]

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना १ योजनेचे नाव : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना २ योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष सन 2005-06 ३ योजनेचा प्रकार : अपघात विमा योजना योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा :- 100 टक्के राज्य हिस्सा ४ योजनेचा उद्देश राज्यात शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, […]

फलोत्पादन पिकावरील कीड रोग सर्वेक्षण, सल्ला व व्यवस्थापन प्रकल्प (हॉर्टसॅप) अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : फलोत्पादन पिकावरील कीड रोग सर्वेक्षण, सल्ला व व्यवस्थापन प्रकल्प (हॉर्टसॅप) २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : प्रशासकीय मान्यता ३ योजनेचा प्रकार : शासन निर्णय क्र. राकृवियो-2015/प्र.क्र.327/9-अे, दिनांक-05 जानेवारी, 2016 ४ योजनेचा उद्देश […]

पुर्नरचित हवामान आधारित पीकविमा योजना सन 2016-17 अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : पुर्नरचित हवामान आधारित पीकविमा योजना सन 2016-17 २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : अद्याप अप्राप्त ३ योजनेचा प्रकार : विमा संरक्षण ४ योजनेचा उद्देश : पाऊस,तापमान,सापेक्षआर्द्रता व वेगाचेवारे या हवामान धोक्यापासुन निर्धारित केलेल्या कालावधीत […]

पडकई विकास कार्यक्रम अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : पडकई विकास कार्यक्रम २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1.शासन निर्णय क्रं.रोहयो 2009/प्र.क्र.50/रोहयो-1, दि.01/07/2009 पुणे व अहमदनगर जिल्हयासाठी मर्यादीत. 2.शासन निर्णय क्रं. जलसं 2012/प्र.क्र.23/ जल-7, दि.05/03/2013 राज्यातील आदिवासी जिल्हयांसाठी. ३ योजनेचा प्रकार : राज्य योजना/विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना ४ […]

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : बागायती रोपमळयाची स्थापना व बळकटीकरण करणे (सर्वसाधारण) (जिल्हास्तर) २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : Dpdc ३ योजनेचा प्रकार : शासकिय रोपवाटिकांना कलमे / रोपे निर्मितीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणे ४ योजनेचा उद्देश : 1. फळांच्या उत्कृष्ट बागा स्थापन करण्यासाठी जातीवंत व गुणवान […]

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासननिर्णय क्र/सुसिंयो-2015/प्र.क्र.284/4-अे,दि.31 ऑगस्ट,2015 ३ योजनेचा प्रकार : योजनांतर्गत योजना ४ योजनेचा उद्देश : 1. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सुक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे. 2. जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ […]

WhatsApp chat