Government schemes

May, 2019

 • 3 May

  दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचा गट वाटप करणे

  नाविन्यपुर्ण योजना – ०६/०४/०२ दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचा गट वाटप करणे (दुध उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेले पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर व …

 • 3 May

  राज्य पुरस्कृत जैविक खत उत्पादन युनिट उभारणीसाठी अर्थसहाय्य योजना

  राज्य पुरस्कृत जैविक खत उत्पादन युनिट उभारणीसाठी अर्थसहाय्य योजना अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राज्य पुरस्कृत …

 • 3 May

  गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना

  गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना १ योजनेचे नाव : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना २ योजना सुरु करण्यात …

 • 3 May

  पिक संरक्षण योजना

  फलोत्पादन पिकावरील कीड रोग सर्वेक्षण, सल्ला व व्यवस्थापन प्रकल्प (हॉर्टसॅप) अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : फलोत्पादन पिकावरील …

 • 3 May

  पीकविमा योजना

  पुर्नरचित हवामान आधारित पीकविमा योजना सन 2016-17 अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : पुर्नरचित हवामान आधारित पीकविमा …

 • 3 May

  माती संवर्धन

  पडकई विकास कार्यक्रम अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : पडकई विकास कार्यक्रम २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : …

 • 3 May

  बागायती रोपमळ्याची स्थापना व बळकटीकरण

  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : बागायती रोपमळयाची स्थापना व बळकटीकरण करणे (सर्वसाधारण) (जिल्हास्तर) २ योजने बद्दलचा शासन …

 • 3 May

  ठिबक योजना

  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना २ योजने बद्दलचा …