Home / Maharashtra Govt Schemes Marathi

Maharashtra Govt Schemes Marathi

dr zakir hussein madarsa modernization scheme

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय ...
Read More
आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन

आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन (22021204) २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1) शासन ...
Read More
baliraja chetana abhiyan

बळीराजा चेतना अभियान

१ योजनेचे नाव : बळीराजा चेतना अभियान २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : एससीवाय-2015/प्र.क्र.119/म-7 (भाग-1) व (भाग-2) ३ योजनेचा प्रकार ...
Read More
rajiv gandhi arogya yogana

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना

१ योजनेचे नाव : राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. रांगायो-2010/प्र.क्र.240/आ-6 दि ...
Read More
narega scheme

1.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र (केंद्र पुरस्कृत)  २. राज्य रोजगार हमी योजना (राज्य पुरस्कृत)

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : 1.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र (केंद्र पुरस्कृत) २. राज्य ...
Read More

माध्यमिक शाळेतील मुलींना राष्ट्रीय योजनेतून रु.3000/- प्रोत्साहनपर भत्ता योजना

माध्यमिक शाळेतील मुलींना राष्ट्रीय योजनेतून रु.3000/- प्रोत्साहनपर भत्ता योजना अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : माध्यमिक शाळेतील मुलींना ...
Read More

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान २ योजने ...
Read More

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना २ योजने ...
Read More

कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम

कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम २ योजने ...
Read More

स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती

स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती (योजनेतर योजना) ...
Read More

पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील अध्यापकांच्या व अध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांचे पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर ...
Read More

विद्यार्थ्याना फी माफी

विद्यार्थ्याना फी माफी अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 1,00,000 पेक्षा ...
Read More

इयत्ता 10 वी पर्यंतचे सर्वांना मोफत शिक्षण

सर्वांना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : इयत्ता 10 वी पर्यंतचे सर्वांना मोफत शिक्षण ( 2202 ...
Read More

संस्कृत शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या

संस्कृत शिक्षण  शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : संस्कृत शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ...
Read More

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण (2202 1429) ...
Read More

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण

इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : इयत्ता 11 वी,12 वी ...
Read More

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना (NMMSS)

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना (NMMSS) अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती ...
Read More

वन्यप्राण्यांपासून मनुष्य हानी, पशुधन हानी, शेतपिकांचे, फळझाडांचे नुकसान झाल्यास संबंधितांस नुकसार भरपाई देण्याबाबत.

१ योजनेचे नाव : वन्यप्राण्यांपासून मनुष्य हानी, पशुधन हानी, शेतपिकांचे, फळझाडांचे नुकसान झाल्यास संबंधितांस नुकसार भरपाई देण्याबाबत. २ योजने बद्दलचा ...
Read More

उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी राज्य शासनाची अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी राज्य शासनाची अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती २ योजने बद्दलचा ...
Read More

मेरीट कम मिन्स शिष्यवृत्ती

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : मेरीट कम मिन्स शिष्यवृत्ती २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : केंद्रपुरस्कृत ...
Read More

पोस्ट- मॅट्रिक शिष्यवृत्ती

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : पोस्ट- मॅट्रिक शिष्यवृत्ती २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : केंद्रपुरस्कृत योजना (उच्च ...
Read More

प्री – मॅट्रिक शिष्यवृत्ती

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : प्री - मॅट्रिक शिष्यवृत्ती २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : केंद्रपुरस्कृत योजना ...
Read More

धर्मादाय रुग्णालयात / वैद्यकीय केंद्रात निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी मोफत व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार देणेबाबत योजना.

१ योजनेचे नाव : धर्मादाय रुग्णालयात / वैद्यकीय केंद्रात निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी मोफत व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार ...
Read More

पेयजल पाणी पुरवठा योजना 2015

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : पेयजल पाणी पुरवठा योजना 2015 २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शा.नि.क्र.पापुयो-2015/प्र.क्र.55/ ...
Read More

राज्यातील कृषीपंपधारक ग्राहकांना वीज दरात सवलत

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राज्यातील कृषीपंपधारक ग्राहकांना वीज दरात सवलत २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : ...
Read More

आदिवासी उपाययोजनेअंतर्गत विद्युत विकास क्षेत्रामधे महावितरण कंपनी मार्फत राबविणाऱ्या योजना. (जिल्हास्तर)

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : आदिवासी उपाययोजनेअंतर्गत विद्युत विकास क्षेत्रामधे महावितरण कंपनी मार्फत राबविणाऱ्या योजना. (जिल्हास्तर) २ ...
Read More

विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्तीला पदपथावरील दिव्यासाठी, विहिरीवरील कृषीपंप व घरगुती दिवे लावण्यासाठी वीज जोडणी महावितरण कंपनीस सहाय्यक अनुदान जिल्हास्तर.

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्तीला पदपथावरील दिव्यासाठी, विहिरीवरील कृषीपंप ...
Read More

सुक्ष्म, लघु उपक्रम-समूह विकास योजना (एमएसई-सीडीपी)- केंद्र शासन पुरस्कृत योजना

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : सुक्ष्म, लघु उपक्रम-समूह विकास योजना (एमएसई-सीडीपी)- केंद्र शासन पुरस्कृत योजना २ योजने ...
Read More

महाराष्ट्राचे जैव तंत्रज्ञान धोरण -2001

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : महाराष्ट्राचे जैव तंत्रज्ञान धोरण -2001 २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : ...
Read More

महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-2015

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-2015 २ योजने ...
Read More

महाराष्ट्राचे जैव तंत्रज्ञान धोरण -2001

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : महाराष्ट्राचे जैव तंत्रज्ञान धोरण -2001 २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : ...
Read More

उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम.

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम. २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1.उ.ऊ ...
Read More

जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना.

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना. २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : ...
Read More

सुधारित बीज भांडवल योजना

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : सुधारित बीज भांडवल योजना. २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1.उ.,ऊ ...
Read More

ग्रामोद्योग वसाहत योजना

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : ग्रामोद्योग वसाहत योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : उद्योग,ऊर्जा व ...
Read More

विशेष घटक योजना

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : विशेष घटक योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : महाराष्ट्र शासनाचे ...
Read More

पंतप्रधान रोजगार हमी योजना

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : पंतप्रधान रोजगार हमी योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : आरईजीपी/पीएमईजीपी/योजना/२००८-९ ...
Read More

कारागीर रोजगार हमी योजना

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : कारागीर रोजगार हमी योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शसन ...
Read More

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर (अनुसूचीत जाती/अनुसूचीत जमाती ) उद्योजकांसाठी विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजना.

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर (अनुसूचीत जाती/अनुसूचीत जमाती ) उद्योजकांसाठी विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजना ...
Read More

सामुहिक प्रोत्साहन योजना.

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : सामुहिक प्रोत्साहन योजना. २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : पीएसआय-२०१३/प्र.क्र.५४/उद्योग-८. ३ योजनेचा ...
Read More

प्रधानमंत्री आवास योजना.

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : प्रधानमंत्री आवास योजना. २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : क्र.प्रआयो 2015/प्र.क्र110/गृनिधो-2.दि ...
Read More

अपंग गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व त्यांचे साथीदार यांना रा.प. महामंडळाच्या साधी व निमआराम बसेसमध्ये प्रवासभाडयात 100 टक्के सवलत

१ योजनेचे नाव : अपंग गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व त्यांचे साथीदार यांना रा.प. महामंडळाच्या साधी व निमआराम बसेसमध्ये ...
Read More

माजी विधानमंडळ सदस्य व त्यांचे एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत सवलत.

१ योजनेचे नाव : माजी विधानमंडळ सदस्य व त्यांचे एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत सवलत. २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय ...
Read More

श्री. विठ्ठल रुक्मिणी मंदीर पंढरपुर येथे आषाढी व कार्तीकी एकादशीच्या दिवशी प्रथम पुजेचा मान मिळणा-या वारकरी दांपत्यास रा.प. महामंडळाच्या बसमधुन वर्षभर मोफत प्रवास सवलत.

१ योजनेचे नाव : श्री. विठ्ठल रुक्मिणी मंदीर पंढरपुर येथे आषाढी व कार्तीकी एकादशीच्या दिवशी प्रथम पुजेचा मान मिळणा-या वारकरी ...
Read More

स्वातंत्र्य सैनिक प्रवास भाडयात सवलत

१ योजनेचे नाव : स्वातंत्र्य सैनिक प्रवास भाडयात सवलत २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. पीओअेस-1090/ प्र.क्र.77/90/ ...
Read More

कुष्ठ रोगी वैदयकीय उपचारासाठी 75 टक्के प्रवास भाडयात सवलत

१ योजनेचे नाव : कुष्ठ रोगी वैदयकीय उपचारासाठी 75 टक्के प्रवास भाडयात सवलत २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : वाहतुक ...
Read More

कर्क रोगी वैदयकीय उपचारासाठी प्र्रवास भाडयात सवलत

१ योजनेचे नाव : कर्क रोगी वैदयकीय उपचारासाठी प्र्रवास भाडयात सवलत २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : वाहतुक खाते परिपत्रक ...
Read More

विदयार्थी मासिक पास

१ योजनेचे नाव : विदयार्थी मासिक पास २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : वाहतुक परिपत्रक् क्र. 10/1988 दि. 5.5.1988 ३ ...
Read More

अहिल्याबाई होळकर योजना

१ योजनेचे नाव : अहिल्याबाई होळकर योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.एफ ईडी -1096/84883/1957/96 साशि -5, ...
Read More

राज्य शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राज्य शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : दि ...
Read More

राज्य शासनाची इयत्ता बारावीनंतर सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या (कला,वाणिज्य, विज्ञान पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम) राज्यातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती योजना

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राज्य शासनाची इयत्ता बारावीनंतर सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या (कला,वाणिज्य, विज्ञान पदवी व ...
Read More

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत निवड होणाऱ्या अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवामध्ये महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांचे प्रमाण वाढावे यासाठी गुणवत्ताधारक विशेष शिष्यवृत्ती योजना

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत निवड होणाऱ्या अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवामध्ये महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांचे प्रमाण ...
Read More

जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ शिष्यवृत्ती

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ शिष्यवृत्ती २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : एससीएच/1082/151160/2173/जनरल-5, दि ...
Read More

शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय एससीएच/1082/4199 ...
Read More

राज्य शासनाची दक्षिणा अधिछात्रवृत्ती

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राज्य शासनाची दक्षिणा अधिछात्रवृत्ती २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : क्रीडा व ...
Read More

गुणवान विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य.

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : गुणवान विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य. २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय ...
Read More

एकलव्य आर्थिक सहाय्य योजना

एकलव्य आर्थिक सहाय्य योजना अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : एकलव्य आर्थिक सहाय्य योजना २ योजने बद्दलचा शासन ...
Read More

राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना (वरिष्ठ महाविद्यालयीन)

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना (वरिष्ठ महाविद्यालयीन) २ योजने बद्दलचा शासन ...
Read More

केंद्रशासन पुरस्कृत अपंग विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना.

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : केंद्रशासन पुरस्कृत अपंग विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना. २ योजने बद्दलचा शासन ...
Read More

केंद्रशासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : केंद्रशासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना २ योजने बद्दलचा शासन ...
Read More

सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : उच्च व ...
Read More

देशांतर्गत सुरक्षासंबंधी मोहिमेत धारातिर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवा/अवलंबितांना आर्थिक मदत

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : देशांतर्गत सुरक्षासंबंधी मोहिमेत धारातिर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवा/अवलंबितांना आर्थिक मदत २ योजने बद्दलचा ...
Read More

सशस्त्र दलातील नोकर भरतीसाठी सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : सशस्त्र दलातील नोकर भरतीसाठी सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र (22350098) २ योजने बद्दलचा शासन ...
Read More

छात्रपूर्व प्रशिक्षण योजना

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : छात्रपूर्व प्रशिक्षण योजना (22350033) २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : Govt of ...
Read More

अन्नपूर्णा योजना

१ योजनेचे नाव : अन्नपूर्णा योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय दिनांक 31 मार्च, 2001. ३ योजनेचा ...
Read More

शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजना

S १ योजनेचे नाव : शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची योजना बःआरत ...
Read More

केंद्र शासनाची शिकाऊ उमेदवारी योजना

१ योजनेचे नाव : केंद्र शासनाची शिकाऊ उमेदवारी योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शिकाऊ उमेदवार आधिनियम 1961 शिकाऊ ...
Read More

करिअर विषयक साहित्य, अभ्यासिका व वेबसाईट विकास योजना

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : करिअर विषयक साहित्य, अभ्यासिका व वेबसाईट विकास योजना २ योजने बद्दलचा ...
Read More

आदिवासी उमेदवारांसाठी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता प्रशिक्षण केंद्र.

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : आदिवासी उमेदवारांसाठी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता प्रशिक्षण केंद्र. २ योजने ...
Read More

रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1. EPP-1088(359)/EMP-1,Mantralaya,Mumbai-32,Dated ...
Read More

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान (PMKUVA)

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान (PMKUVA) २ योजने बद्दलचा ...
Read More

गरिबी निर्मुलनासाठी जपानचा निधी (JFPR) सहाय्यित “महाराष्ट्रातील लहान शेतक-यांना बाजारपेठेशी जोडणे”

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : गरिबी निर्मुलनासाठी जपानचा निधी (JFPR) सहाय्यित "महाराष्ट्रातील लहान शेतक-यांना बाजारपेठेशी जोडणे" ...
Read More

राज्य वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17 अंतर्गत स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान देण्याबाबत

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राज्य वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17 अंतर्गत स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान देण्याबाबत ...
Read More

साध्या यंत्रमागाचा दर्जा वाढविण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : साध्या यंत्रमागाचा दर्जा वाढविण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना २ योजने बद्दलचा शासन ...
Read More

केंद्र पुरस्कृत TUF योजनेशी निगडीत विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन वस्त्रोद्योग घटकांना 10% भांडवली अनुदान

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : केंद्र पुरस्कृत TUF योजनेशी निगडीत विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन ...
Read More

अनुसुचित जाती/नवबौध्द शेतक-यांना सहकारी साखर कारखान्यांचे भाग खरेदीसाठी अनुदान व बिनव्याजी कर्ज योजना

१ योजनेचे नाव : अनुसुचित जाती/नवबौध्द शेतक-यांना सहकारी साखर कारखान्यांचे भाग खरेदीसाठी अनुदान व बिनव्याजी कर्ज योजना २ योजने बद्दलचा ...
Read More

रा म वि म पुरुस्कृत योजना

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : रा म वि म पुरुस्कृत योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय ...
Read More

राज्यातील मच्छिमारांना अपघात गट विमा योजना लागू करण्याबाबत.

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राज्यातील मच्छिमारांना अपघात गट विमा योजना लागू करण्याबाबत. २ योजने बद्दलचा शासन ...
Read More

नाविन्यपूर्ण योजना- 1000 मांसल पक्षी संगोपनातून कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरु करणे

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : नाविन्यपूर्ण योजना- 1000 मांसल पक्षी संगोपनातून कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरु करणे ...
Read More

जिल्हा वार्षिक योजना- (अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना ०२ दुधाळ जनावरांचे गट वाटप योजना

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : जिल्हा वार्षिक योजना- (अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना ०२ दुधाळ जनावरांचे गट वाटप ...
Read More

राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजना

अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजना २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय ...
Read More

दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचा गट वाटप करणे

नाविन्यपुर्ण योजना - ०६/०४/०२ दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचा गट वाटप करणे (दुध उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेले पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर व ...
Read More

राज्य पुरस्कृत जैविक खत उत्पादन युनिट उभारणीसाठी अर्थसहाय्य योजना

राज्य पुरस्कृत जैविक खत उत्पादन युनिट उभारणीसाठी अर्थसहाय्य योजना अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : राज्य पुरस्कृत ...
Read More

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना १ योजनेचे नाव : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना २ योजना सुरु करण्यात ...
Read More

पिक संरक्षण योजना

फलोत्पादन पिकावरील कीड रोग सर्वेक्षण, सल्ला व व्यवस्थापन प्रकल्प (हॉर्टसॅप) अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : फलोत्पादन पिकावरील ...
Read More

पीकविमा योजना

पुर्नरचित हवामान आधारित पीकविमा योजना सन 2016-17 अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : पुर्नरचित हवामान आधारित पीकविमा ...
Read More

माती संवर्धन

पडकई विकास कार्यक्रम अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : पडकई विकास कार्यक्रम २ योजने बद्दलचा शासन निर्णय : ...
Read More

बागायती रोपमळ्याची स्थापना व बळकटीकरण

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : बागायती रोपमळयाची स्थापना व बळकटीकरण करणे (सर्वसाधारण) (जिल्हास्तर) २ योजने बद्दलचा शासन ...
Read More

ठिबक योजना

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना २ योजने बद्दलचा ...
Read More