narega scheme

1.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र (केंद्र पुरस्कृत)  २. राज्य रोजगार हमी योजना (राज्य पुरस्कृत)

अ. क्र.Schemeसविस्तर माहिती
योजनेचे नाव :
 • 1.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र (केंद्र पुरस्कृत)
 • २. राज्य रोजगार हमी योजना (राज्य पुरस्कृत)
योजने बद्दलचा शासन निर्णय :महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अधिनियम २००५ तसेच महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977 (दि. 6 ऑगस्ट, 2014 पर्यंत सुधारित)
योजनेचा प्रकार :केंद्र पुरस्कृत योजना/राज्य पुरस्कृत योजना.
योजनेचा उद्देश :अकुशल काम करण्यास इच्छुक असणा-या प्रत्येक कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तीला योजनेंतर्गत 100 दिवस प्रती कुटुंब रोजगाराची हमी देण्यात आली असून, त्या माध्यमातून स्थायी स्वरुपाची मालमत्ता निर्माण करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
 • 1. ग्रामीण भागातील 18 वर्षावरील प्रौढ व्यक्तींना सदर योजना लागू.
 • 2. वैयक्तिक लाभाची कामे-
 • वैयक्तिक लाभाची कामे देताना पुढील प्रवर्गातील कुटुंबाच्या मत्तांबाबत कामांना प्राधान्य देण्यात येते.
 • १. अनुसूचित जाती
 • २. अनुसूचित जमाती
 • ३. भटक्या जमाती
 • ४. निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)
 • ५. दारिद्र्य रेषेखालील इतर कुटुंबे
 • ६. स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे
 • ७. शारिरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे
 • ८. जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
 • ९. इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी
 • १०. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वनवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम, 2006 (2007 चा 2 ) खालील लाभार्थी आणि
 • उपरोक्त प्रवर्गामधील पात्र लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर, कृषि कर्जमाफी व कर्जसहाय्य योजना, 2008 यामध्ये व्याख्या केलेल्य लहान व सिमांत भूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील कामांना, शर्तीच्या अधिनतेने प्राधान्य .
योजनेच्या प्रमुख अटी :
 • जॉब कार्ड असणे आवश्यक
 • यंत्र सामुग्री वापरण्यास मुभा नाही.
 • ग्रामसभेद्वारे लाभार्थ्याची निवड.
आवश्यक कागदपत्रे :
 • अ.क्र.टप्पाअजाचा नमुनाकार्यवाही करणारी यंत्रणाकालावधी
  १.नोदंणीनमुना क्र. 1ग्रामसेवक, ग्रामपंचायतअर्ज प्राप्त झाल्यापासून एक आठवड्यात नोंदणी करणे.
  2जॉब कार्डनमुना क्र. 2ग्रामसेवक, ग्रामपंचायतअर्ज प्राप्त झाल्यापासून दोन आठवड्यात जॉब कार्ड देणे.
  3कामाची मागणीनमुना क्र. 4ग्रामसेवक, ग्रामपंचायतमजुराचे नमुना क्र. 4 मध्ये कामाची मागणी केल्यास त्वरीत पोच पावती देणे.
  4काम देणेनमुना क्र. 7ग्रामसंवक, ग्रामपंचायतकामाची मागणी केल्यानंतर 15 दिवसांत काम उपलब्ध करुन देणे.
 • राज्य रोहयोंतर्गत शेततळ्याकरिता आवश्यक कागद पत्रे-
 • १) जमिनीचा 7/12
 • २) 8 अ चा उतारा
 • ३) दारिद्र्य रेषेखालील कार्ड/ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाच्या वारसाचा दाखला.
दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
 • १. ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना
 • २. महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 मधील सुधारित कलम 12 ई नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना अनुदान तत्वावर प्रतिपुर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात. उदा. जवाहर/धडक सिंचन विहिर योजना, रोहयोंतर्गत फळबाग लागवड, शेततळे इ.
 • ३. केंद्र शासन प्रत्येक वर्षी मजुरीचे दर ठरविते. सद्यस्थितीत मजुरीचा दर रु. 192/-
अर्ज करण्याची पद्धत :रोजगार आवश्यक असणाऱ्या नोंदणीकृत व्यक्तीने नमूना क्र. 4 मध्ये संबंधित ग्राम पंचायतीमध्ये अर्ज करणे आवश्यक. मजुराने किमान 14 दिवस कामाची मागणी केल्यानंतर सदर मजुराला 15 दिवसात ग्रामपंचायतीने रोजगार पुरविणे आवश्यक.
१०अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :कामाची मागणी केल्याच्या दिनांकापासून 15 दिवस.
११संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग, रोजगार हमी योजना प्रभाग, 16 वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-32
१२Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:राज्य रोहयोंतर्गत “मागेल त्याला शेततळे” या कार्यक्रमासाठी htpp://aaplesarkar.maharashtra.gov.in

Check Also

इयत्ता 10 वी पर्यंतचे सर्वांना मोफत शिक्षण

सर्वांना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : इयत्ता 10 वी पर्यंतचे …

संस्कृत शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या

संस्कृत शिक्षण  शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : संस्कृत …

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : प्राथमिक शिक्षकांच्या …

पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील अध्यापकांच्या व अध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांचे पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत …

Leave a Reply