Tag: marathi novels

Marathi E-books Download

Marathi E-books Download


o मदिरालय (िररर्ांिराय बच्चन याांच्या मधुिालाचे मराठी) : र्सांत बागुल
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/madhushala_bachchan.pdf
o पुर्ावभास (गूढ लघुकािांबरी) : सोनाली सामांत
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/poorvabhas_sonali_samant.pdf
o िेदकस्ड बाय हमस्टेक (द्वेषप्रेमकथा) : सुरज गाताडे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kiss_surajgatade.pdf
o पाली भाषा : अिोक तपासे , िषविा तपासे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pali_harshada_tapase_ashok_tapase.pdf
o इांद्रधनुष्य : (मुलाांचे िस्तहलहित) : सांपािक: हगरीि पाटील
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/indradhanushya_girish_patil.pdf
o िगोल: एक अनुत्तररत प्रश्न ( हर्ज्ञान) : िुभम सोनोने
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/khagol_shubhamsonone.pdf
o मराठी कहर्तेच्या पाऊलिुणा : हर्हनता िेिपाांडे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/paoolkhuna_vinitadeshpande.pdf
o समज गैरसमज (कथा/कहर्ता) : ित्तात्रय हनकम
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/samaj_gairsamaj_dknikam.pdf
o अनुभर्ाांचे सांकलन (लहलत) सुजाता चव्िाण
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sankalan_sujata_chavan.pdf
o सायांरटस्टच्या चष््यातून २- (हर्ज्ञान) : दिप्ती काबाडे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/scientist_cha_chashma_2_dipti_kabade.pdf
o पाहिलेन मी तुला (लघुकािांबरी) : ओंकार झाजे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/
o मिाभारत – आदिपर्व१ : अिोक कोठारे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mahabharat_1__ashok_kothare.pdf
o र्लय (कािांबरी) : हनहमष सोनार
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/valay_nimish_sonar.pdf
o कृ ष्ण परमात्मा ६ : श्रीपरमानांिस्र्ामी
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/krishna_paramatma___6.pdf
o छोट्ाांची मोठी गोष्ट (कथासांग्रि) : सहर्ता नाबर
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chhotyanchi_mothi_gosht_savita_nabar.pdf
o िुष्काळी र्ार्टळ (कािांबरी) : सांजय बनसोडे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dushkali_vavtal_sanjay_bansode.pdf
o अ डॉल िाउस :नाटक: िेहिक इब्सेन : मूळ नॉर्ेहजअन भाषेतून अनुर्ाि र्सांत बागुल
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/a_doll_house_vasant_bagul.pdf
o सांभाषणाचेिेळ : (मनुष्यस्र्भार्) : ििाांक परुळेकर
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sambhashanaache_khel_shashank_parulekar.pdf
o पॅरासाइट (हर्ज्ञान कािांबरी) : सुरज गाताडे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parasite_suraj_gatade.pdf
o बिर (ऑहडओ ई बुक) : स्नेिल चाटुफ़ळे
o http://www.esahity.com/2321233723672323.html
o मैत्री जपानी भाषेिी- भाग२ : नांदिनी धारगळकर
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/japanai_bhasha_2_nandini_dhargalkar.pdf
o िीपज्योती नमोस्तुते (स्तांभसांग्रि) िुभाांगी पासेबांि
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/deepjyoti_shubhangi_paseband.pdf
o मी नािी केला त्या मनीचा िून (रिस्यकथा) : कृ ष्णा राठोड
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mnktmk_krishna_rathod.pdf
o दिर्टा (बालपणीच्या आठर्णी) : भूपेि कुां भार
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/divataa_bhupesh_kumbhar.pdf
o मिाभारत – आदिपर्व२ : अिोक कोठारे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mahabharat_2_adiparv_2_ashok_kothare.pdf
o अमेररकन परीकथा : र्सांत बागुल
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/american_parikatha_vasant_bagul.pdf
o दकती तुज समजाऊ साांग (आध्याहत्मक स्र्सांर्ाि) : िांभूगणपुले
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kiti_tuj_samjau_saang_shambhu_ganpule.pdf
o रांगरेषा (राांगोळी) : िीपा हमररगकर (गोर्ा)
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/rangresha_deepa_miringkar.pdf
o ि हसक्सस्थ सेनस : ( रिस्यमय कािांबरी) :हर्नायक पोतिार
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sixth_sense_vinayaka_potdar.pdf
o कृ ष्ण परमात्मा भाग ७ : श्रीपरमानांिस्र्ामी
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/krishna_paramatma___7.pdf
o भोग ( कथासांग्रि) : हमललि कु लकणी
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhog_milind_lkulkarni.pdf
o लिानगा आयोल्फ़ ( नाटक) : लेिक- िेहिक इब्सेन(नॉर्े): अनुर्ाि : र्सांत बागुल
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/little_eyolf_ibsen_vasant_bagul.pdf
o ऐक ना (भार्बांध/हचत्रां) : तेजल अपाले
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aik_n_tejal_apale.pdf
o जागृती (सामाहजक र्ैचाररक) : नासा येर्तीकर
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/jagruti_nasa_yewtikar.pdf
o प्रेम िेअसांच असतां (कािांबरी) : प्रहतक ्िात्रे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prem_pratik_mhatre.pdf
o इांहडयन क्रो : (कथा) : सुधीर मराठे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/indian_crow_sudhir_marathe.pdf
o पाहणपतची बिर : हर्हर्ध पत्रेर् नोंिी
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/panipatachi_bakhar.pdf
o मिाभारत िांड ३: अिोक कोठारे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mahaabharat__khand3_ashok_kothare.pdf
o रुहक्समणी स्र्यांर्र : सांत श्री एकनाथ मिाराज हर्रहचत : ऑहडओ : तु. ना. हर्प्र
o http://www.esahity.com/2321233723672323.html
o कल्लाकार (स्मृतीबांध) : भूपेि कुां भार
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kallaakaar_bhupesh_kumbhar.pdf
o बारुिाची र्ात (कहर्तासांग्रि) : िनुमान कर् िाळे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/barudaachi_vaat_hanuman_karhale.pdf
o हमसळ : (र्ैचाररक लेि) : िांभूगणपुले
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/misall_shambhu_ganpule.pdf
o साांगतो ऐका : (एकपात्री नाट्छटा): हनतीन मोरे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sangato_aika_nitin_more.pdf
o कृ ष्ण परमात्मा भाग ८: श्रीपरमानांिस्र्ामी
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/krishna_paramatma___8.pdf
o क्षणभांगूर (कािांबरी) : के तकी िाि
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kshanbhangoor_ketaki_shah.pdf
o ती (कािांबरी) : मनोज राजपूत
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tee_manoj_rajput.pdf
o मोठ्या मनाचा माणूस (कािांबरी) : हनरांजन कु लकणी
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mothya_manacha_manus_niranjan_kulkarni.pdf
o निीब (कथासांग्रि) : आिा पाटील
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/nasheeb_asha_patil.pdf
o मिाभारत- िांड चर्था : अिोक कोठारे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mahabharat_khand4_ashok_kothare.pdf
o अॅनाहलरटका (र्ृत्तर्ेध) : श्रीपाि सबहनस
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/analitica_shreepad_sabnis.pdf
o श्यामची आई (ऑहडओ) लेिक : सानेगुरुजी : सािरकत्याव : हसमांहतनी नागर्ेकर
o http://www.esahity.com/2321233723672323.html
o डॉक्सटर हमतर्ा (कािांबरी) : ििाांक परुळेकर
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/doctor_mitwaa_shashank_parulekar.pdf
o चौकटीबािेर (लहलत लेि) : आकाि िाांडके
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/choukatibaher_akash_khandke.pdf
o उल्की (आत्मकथन) : भुपेि कुांभार
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ulki_bhupesh_kumbhar.pdf
o मून अँड हसक्ससपेनस (कािांबरी) : मूळ इांग्लीि लेिक – सॉमरसेट मॉम : मराठी अनुर्ाि – जयांत गुणे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/moon_and_sixpense_moghum_jayant_gune.pdf
o हडटेहक्सटव्ि अल्फ़ा: जुनया घराचेगूढ : सौरभ र्ागळे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/detective_alpha_june_ghar_saurabh_wagale.pdf
o आठर्णीतील नर्हनर्ममतीचा काळ : (फ़ोटोग्राफ़ी) : प्रर्ीण हमिाळ
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/navnirmitee_praveen_mishal.pdf
o िररश्चांद्रगड : (िुगवभ्रमांती) : हर्िाल अडिळे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/harishchandragad__waat_davya_nalichi_.pdf
o र्ृक्षमांदिर : (कािांबरी) : अहनल र्ाकणकर
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vrukshmandir_anil_wakankar.pdf
o इहतिासाची हर्लग पाने : डॉ. हस्मता िामले
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/itihasachi_vilag_paane_smita_damle.pdf
o मॅहजक र्डव( मनोहर्कासात्मक) : श्री. ित्तात्रय कृ ष्णा हनकम
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/magic_world_d_nikam.pdf
o अमानर्ी स्पिव (गूढकथा) : अहभषेक िळर्ी
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/amanavi_sparsh_abhishek_dalvi.pdf
o िाळा आहण हिक्षक : नासा येर्तीकर
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shala_ani_shikshak_nasa_yeotikar.pdf
o सांत ज्ञानेश्वर मिाराजाांचा िरीपाठ : (ऑहडओ) : तुकाराम हर्प्र
o http://www.esahity.com/2321233723672323.html
o नेकु ठेिी र्ािळा (मराठी गझल) : सांगीता जोिी
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ney_kuthehi_vadala_sangeeta_joshi.pdf
o मिाभारत िांड ५ : अिोक कोठारे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mahabharat_khand5_ashok_kothare.pdf
o चांद्रकोर : (कहर्तासांग्रि) : र्सांत बागुल
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chandrakor_vasant_bagul.pdf
o मनोर्ेध (कथासांग्रि) : र्ैजयांती डाांगे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/manovedh_vaijayanti_dange.pdf
o अरुल सरू (प्रेमकथा) : िषवि मोहलश्री
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/arul_saru_harshad_molishree.pdf
o ठाणे (पयवटनस्थळे) : माधुरी नाईक
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/thane_madhuri_naik.pdf
o एक परीकथा (प्रेमकथा) हर्नायक पोतिार
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parikatha_vinayaka_potdar.pdf
o मेजर्ानीपूर्ी (कथा) (मूळ लेिक: सॉमरसेट मॉम) : अनुर्ाि: र्ृषाली जोिी
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mejavaanipurvi_somerset_maughm_vrishali_joshi.pdf
o एक मोकाट र्ारां, ( नाटक ) : िांभूगणपुले
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ek_mokat_ware_shambhu_ganpule.pdf
o सद्रक्षणाय (पोहलसकथा) : मनोज कळमकर
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sadrakshanay_manoj_kalamkar.pdf
o मिाभारत (िांड ६) : अनुर्ाि : अिोक कोठारे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mahabharat_khand6_ashok_kothare.pdf
o हडटेहक्सटव्ि अल्फ़ा_४ : अांधारातील पाऊल: सौरभ र्ागळे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/detective_alpha_4_andhaar_saurabh_wagale.pdf
o मी एक हनलांहबत : आत्मकथन : दिनानाथ बन
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/nilambit1_dinanath_ban.pdf
o मॅरेज पन्नािी : कथासांग्रि : पुांडहलक कु लकणी
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/marriage_pannashi_pandurang_kulkarni.pdf
o हििोरी : कथासांग्रि : सुरेि पांिारे
o http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shidori_suresh_pandare.pdf


Marathi Novels
एकाहून एक सरस मराठी कादंबर्‍या.
एकदा हातात घेतली की पूर्ण केल्याशिवाय थांबूच शकत नाही.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

 

 

%d bloggers like this: