Yogasan

May, 2019

 • 12 May

  अश्विनी मुद्रा

  अश्विनी मुद्रा 1) अश्व म्हणजे घोडा. घोडा लीद टाकताना ज्याप्रमाणे गुदद्वार आत- बाहेर करतो, त्या प्रमाणे गुदद्वाराचे आकुंचन करावे व …

 • 12 May

  लिंगमुद्रा

  लिंगमुद्रा कृति – प्रथम दोन्ही हातांची बोटे एकमेकांत गुंफावी. – नंतर आलटून पालटून डाव्या व उजव्या हाताचा अंगठा ताठ ठेवावा. …

 • 12 May

  सहजशंख मुद्रा

  सहजशंख मुद्रा कृति – सहजशंख मुद्रा – प्रथम दोन्ही हातांची बोटे एकमेकांत गुंफून घ्यावी. – दोन्ही अंगठे सरळ उभे करून …

 • 12 May

  शंखमुद्रा

  शंखमुद्रा शंखमुद्रा कृति – प्रथम डाव्या हाताचा अंगठा उजव्या हाताने तळहातावर ठेवावा. – उजव्या हाताचा अंगठा सोडून चार बोटे डाव्या …

 • 12 May

  प्राण मुद्रा

  प्राण मुद्रा कृति – प्रथम करंगळी व त्याचे शेजारजे बोट हे अंगठयाचे मुळाशी लावून त्यावर अंगठयाने दाब द्यावा. लाभ – …

 • 12 May

  अपानमुद्रा

  अपानमुद्रा कृति – या मुद्रेमध्ये आपण मधली दोन बोटे अंगठयाचे मुळाशी टेकवून मधल्या बोटावर अंगठयाने दाब देऊन करंगळी व तर्जनी …

 • 12 May

  जलोदरनाशक मुद्रा

  कृति – प्रथम आपली करंगळी अंगठयाचे मुळाशी टेकवावी. – अंगठयाने करंगळीवर हलका दाब द्यावा. – ही मुद्रा करताना मधली तीन …

 • 12 May

  वरूण मुद्रा

  कृति – प्रथम आपले सर्वात छोटे बोट म्हणजे करंगळी, याचा अग्रभाग अंगठयाचे अग्रभागी सावकाश टेकवावा. लाभ – त्वचेवर तांबडे डाग …

 • 12 May

  सुर्यमुद्रा

  कृति – प्रथम आपल्या करंगळीजवळचे बोट म्हणजेच अनामिका वाकवणे. – तिचा अग्रभाग अंगठयाचा मुळाशी टेकवावा. लाभ – आपण सुर्यमुद्रा करतो, …

 • 12 May

  पृथ्वी मुद्रा

  कृति – प्रथम अनामिकेचा अग्रभाग अंगठयाचे अग्रभागी टेकवून हलका दाब द्यावा. – बाकीची इतर बोटे सरळ राहू द्यावी. लाभ – …